آمار کشته شدگان حوادث خراسان جنوبی نسبت به سال قبلی ۲۰ نفر کمتر {بوده است}
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی ذکر شد: همراه خود بکارگیری پلیس در تمامی سطوح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازماندهی گشت های نامحسوس در نوروز امسال نسبت به سال قبلی ۲۰ کشته کمتر در سفر نوروزی داشتیم.