آموزش: ۱۶ سهم داده ها آموزان در روزهای قبلی غیبت داشتند. ۶ سهم {به دلیل} بیماری، ۵۸ سهم {به دلیل} تور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶ سهم {به دلیل} عدم حمایت خانوار
صادق ستاریورد معاون آموزشی وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش همراه خود ردیابی به اینکه در روزهای قبلی تنها ۱۶ سهم اجتناب کرده اند داده ها آموزان غیبت داشتند، اظهار داشت: موضوع داده ها آموزانی کدام ممکن است در موقعیت به گزارش شناسایی در مدارس نیستند در مونتاژ ستاد کل ملت بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیری تبدیل می شود. وی کسب اطلاعات در مورد آمار داده ها آموزان غایب نیز اظهار داشت: تنها ۱۶ سهم اجتناب کرده اند داده ها آموزان {در این} ۲ روز غیبت داشتند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع حدود ۶ سهم {به دلیل} بیماری، ۵۸ سهم {به دلیل} بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶ سهم غایب بودند. همراه خود خانوار در کنار نبود، با این حال میزان حضور عمومی قابل قبول بود.