آنچلوتی: چلسی در همه زمان ها در مرکز ممکن است {خواهد بود}. کریم عظیم کاپیتان این گروه استآنچلوتی: چلسی در همه زمان ها در مرکز ممکن است {خواهد بود}. کریم عظیم کاپیتان این گروه است