اجتناب کرده اند بسیاری اجتناب کرده اند نمایندگان بخواهید تخلف مدیران صنعت خودرو را تجزیه و تحلیل کنند
مشاور افراد پیرانشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردشت در مجلس شورای اسلامی اجتناب کرده اند تقاضا بسیاری اجتناب کرده اند نمایندگان مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه خانه مجلس برای معامله با به قصور را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف وظایف قانونی مدیران میانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشد در مجلس شورای اسلامی خبر داد. صنعت خودرو. .

کمال حسین پور در ذکر شد وگو همراه خود ایسنا، اظهار کرد: صنعت خودروسازی ملت علاوه بر این اینکه در زمینه استاندارد، قیمت، جو، طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها پس اجتناب کرده اند کالا، متاثر اجتناب کرده اند ناکارآمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوء مدیریت است، ضعیف ورود به داده ها طراحی پلت شکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف در سازوکارهای نتیجه گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد باعث شده به همان اندازه صنعت خودروسازی ملت نتواند همراه خود تحولات تجاری در سراسر جهان {در این} زمینه همراهی تنبل.

وی شکسته نشده داد: این مثال صنعت خودرو به همان اندازه جایی پیش گذشت است کدام ممکن است در پاسخگویی به از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق روزافزون مشتریان خانه همراه خود مشکلات انتقادی مواجه شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ تنها سهم صنعت، اجتناب کرده اند بازارهای خارجی نزدیک به صفر است، اما علاوه بر این صنعت خودروی ملت در جاری کسب رضایت مشتریان خانه نیز انصافاً ناموفق است. شرایط به گونه ای است کدام ممکن است برای جبران تاخیر از حداکثر، پاسخگویی به نیازهای بازار در همه زمان ها رو به انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به روز} بودن فناوری، این سیستم ای {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری انجام است. شبیه به پاشنه

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: میزان از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحات ناشی اجتناب کرده اند تصادفات رانندگی در ملت گویای {همه چیز است}، کما اینکه در ملت سالانه زلزله بزرگی همراه خود چندین هزار کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح رخ می دهد. فوق العاده ناامیدکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایوس کننده است کدام ممکن است بگوییم انواع کشته شدگان سوانح رانندگی در ملت همراه خود قربانیان عالی درگیری تمام عیار برابر است، به همین دلیل به مشاوره پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی دلیل برای خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول خودرو یکی اجتناب کرده اند مهمترین عناصر تصادفات رانندگی تلفات جانی دارد.

حسین پور شکسته نشده داد: صنعت خودرو ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت آن در بازتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری همراه خود راهبردهای کلان صنعت خودرو بیگانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سوء مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیر مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد بالادستی در مسیر درست خطا قرار گرفته است، روندی کدام ممکن است ملت را به مشکل می کشد. .” همراه خود ملاحظه به این شرایط طی نامه ای به هیئت مدیره به اتفاق تنی تعدادی از اجتناب کرده اند نمایندگان نیازمند اعمال ماده ۲۳۴ قوانین آیین نامه خانه معامله با به تخلفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات جبرانی، خودداری اجتناب کرده اند اجرای قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصور را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج اجتناب کرده اند قوانین شدند. وظایف قانونی مدیران میانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشد صنعت خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد شاکیان زودتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حال. وضعیت فوق العاده بدی همراه خود قوه قضاییه دارم.

به مشاوره وی، این اعلام کردن دارایی هایی اجتناب کرده اند جمله عدم شفافیت صورت های پولی نمایندگی های خودروسازی، نمایندگی های خودروسازی، تضاد چیز خوب در مورد در انتخاب گیری در صنعت خودرو، عدم واگذاری سهام مقامات در نمایندگی های خودروسازی، سوء مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری رشد. استانداردهای صنعت خودرو نحوه انعقاد قرارداد تامین اجزا فولادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فولادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر قراردادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل کارمندان غیر ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازاد بر نمایندگی های خودروسازی است.

انتهای پیام/

تأمین

مطلب پیشنهادی


ایسنا/ لرستان استاندار لرستان ذکر شد: راه پیروزی در کارزار مالی اجتناب کرده اند انگشت کارمندان می گذرد. …