ارث به زن پس از طلاق ارث به زن شرایط ارث زن پس از طلاق


فسخ نکاح، امکان ارث بردن هر یک از زوجین از دیگری را از بین می برد، مگر در شرایط خاص.

ارث به زن پس از طلاق

در برخی موارد ممکن است زوجین طلاق گرفته و از هم جدا شده و سپس شوهر فوت کرده باشد. در این رابطه این سوال مطرح می شود که آیا زن حتی پس از طلاق نیز می تواند از شوهر خود ارث ببرد؟ از مجله دلتا تا موضوع این مقاله شرایط ارث زن پس از طلاق بیایید پرداخت کنیم

شرایط ارث زن

مطابق ماده ۹۴۰ قانون مدنی، زن و مرد در صورتی از یکدیگر ارث می برند که رابطه زناشویی بین آنها دائم باشد و نه موقت.

همچنین برای برقراری رابطه ارثی هر یک از زوجین باید در زمان فوت دیگری زنده و متاهل باشند. اما ممکن است شرایطی پیش بیاید که زن و شوهر بنا به دلایلی از هم جدا شوند و سپس شوهر فوت کند. در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که آیا زن پس از طلاق می تواند از شوهر خود ارث ببرد؟

شرایط ارث زن پس از طلاق

همچنین ماده ۹۴۳ قانون مدنی می گوید که بر اساس آن شرایط ارث بردن زن پس از طلاق مقرر شده است. طبق ماده مذکور: «هرگاه زوج، زن خود را به طلاق رجعی طلاق دهد، هر یک از آنها قبل از انقضای عقد بمیرد، دیگری از او ارث می‌برد». اما اگر یکی از آنها بعد از انقضای عقد بمیرد یا طلاق قطعی شود از یکدیگر ارث نمی برند.

در توضیح این ماده باید گفت: طلاق زوجین یا طلاق متقابلی است که زن و مرد پس از طلاق کاملاً از هم جدا شده و امکان طلاق وجود ندارد و یا طلاق رجعی است. در این طلاق مرد می تواند در طلاق قبلی به زن رجوع کند. آنها می توانند بدون بازخوانی قرارداد ازدواج زندگی کنند.

میراث یک زن

به این معنا که طبق قانون، طلاق باطل (یعنی زنی که با طلاق باطل از شوهرش جدا شده است) معمولاً در مقام زن است، در حکم مدنی مقرر شده است، بنابراین از حقوق زوجه برخوردار خواهد شد. قانون میراث یکی از آنهاست.

به عبارت دیگر در شرایطی که زوجین با طلاق قبلی از هم جدا شده و زوج در مدت طلاق قبلی فوت کرده باشد، زن می تواند از ارث خود بهره مند شود. در صورتی که طلاق طلاق متقابل باشد و مرد پس از انقضای طلاق زن فوت کند، سهم الارث زن پس از طلاق ساقط می شود.

برنامه را دانلود کنید