از دست دادن اندکی دیدگاه در میان منتقدان فراستیبه نظر می رسد تاکتیک های هفته گذشته دیوید فراست ، مذاکره کننده برگزیت بریتانیا ، دیدگاه کمی را در بین مخالفان و منتقدان وی از دست داده است.

این واقعیت که فراست قرارداد خود را شکست می دهد یک شکایت اضافی است. پروتکل در حال مذاکره مجدد است ، همانطور که بروکسل با ارائه تغییرات اساسی اعتراف کرد. ماروس سفکوویچ ، نایب رئیس کمیسیون اروپا بر این نکته تأکید کرد و گفت که این پیشنهاد بر اساس “قبول یا ترک” ارائه نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید