استعفای سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناظر دانشکده متخلف تراشیدن موهای داده ها آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آموزان در حیاط دانشکده
سخنگوی مقامات اظهار داشت: متخلفی کدام ممکن است حیثیت داده ها آموزان را محافظت نکرده بود به گروه معامله با به تخلفات اجرایی راه اندازی شد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونش نیز استعفا دادند.