اظهارات درگیر کننده شد. فراخوان مدیران استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس به کمیته اخلاق


SA SsRoma

فضای آلوده این ادعا اجتناب کرده اند تجهیزات گلف شارکپولیس نشأت خواهد گرفت کدام ممکن است با هر ضربه ای به عوضی، بهانه جویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب دادن امتیازات کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی فکر رفتار کرده است، پس محکم تر باشید.