{افرادی که} چمباتمه می زنند باید آواز بخوانندایسنا/کرمانشاه عالی متخصص طب فیزیکی علل قوز پشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه رفع های آن را دلیل داد.

دکتر محمدباقر شمسی در ذکر شد وگو همراه خود ایسنا، همراه خود ردیابی به وجود قوس در ستون فقرات کمر هر شخص، ذکر شد: در برخی اشخاص حقیقی {به دلیل} وضعیت نادرست شخص در هنگام نشستن این قوس به طور منظم افزایش خواهد یافت. زیرین می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به «کوهان» تغییر تبدیل می شود.

وی همراه خود دقیق اینکه توضیحات مختلفی در تحمیل قوز کارآمد است، ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند دلایلی کدام ممکن است در برخی اشیا بیانیه تبدیل می شود قوز ناشی اجتناب کرده اند برخی بیماری های مادرزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های ستون فقرات است کدام ممکن است باید همراه خود معامله با صحیح آن را معامله با کرد. پیگیری همراه خود پزشکان پزشکی.

وی خاطرنشان کرد: نوع عکس اجتناب کرده اند قوز نیز موجود است کدام ممکن است عمدتاً در اشخاص حقیقی مسن دیده تبدیل می شود کدام ممکن است {به دلیل} اسفنجی بودن مهره های ستون فقرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار بیش از حد روی آنها طی سالیان متمادی، تعیین کنید مهره ها اصلاح می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمندان دچار قوز می شوند. کدام ممکن است عمدتاً بسیاری از اینها قوز است.” {به دلیل} اصلاح تعیین کنید اساسی پاشنه ها قابل بازگشت نیست.

شمسی ذکر شد: با این حال نوع عکس اجتناب کرده اند قوز پایین کدام ممکن است گروه زیادی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی به طور قابل توجهی بچه ها را حاوی می تدریجی، قوز وضعیتی است کدام ممکن است {به دلیل} نشستن اشخاص حقیقی در وضعیت نامناسب تحمیل تبدیل می شود.

وی افزود: روزی کدام ممکن است اشخاص حقیقی در حالت نشسته مدام به ورودی انعطاف پذیر می شوند به مرور زمان مهره های ستون فقرات ناسالم تعیین کنید تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص دچار قوز پشتی تبدیل می شود.

شمسی در خصوص راهکارهای تعمیر قوز وضعیتی ذکر شد: بسیاری از اینها قوز را می توان همراه خود اصلاح وضعیت نشستن شخص به سادگی معکوس کرد.

وی افزود: مهمترین راه رفع {در این} زمینه اینجا است کدام ممکن است اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند توصیه مهره های ستون فقرات به مدت تمدید شده در حالت شوکه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم حضور تمدید شده مدت در این مورد جلوگیری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند نیم ساعت به همان اندازه عالی ساعت نشستن، حتما بلند شو را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه برو.” هر دو شرایط را اصلاح دهید.

این متخصص طب فیزیکی استفاده اجتناب کرده اند قوز را برای اجتناب کرده اند بین برداشتن قوز وضعیتی چندان صحیح ندانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: پیشنهاد تبدیل می شود شخص فعالانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود امتحان شده شخصی وضعیت نشستن را اصلاح تدریجی به همان اندازه مهره ها به حالت در گذشته برگردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این معنا. استفاده اجتناب کرده اند “مچ پا” پیشنهاد نمی شود.

شمسی علاوه بر این انجام کمی اقدامات ورزشی را برای اجتناب کرده اند بین برداشتن قوز پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح قوز وضعیتی صحیح دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این تمرینات به طور منظم باعث آسانسور گروه های عضلانی کمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح قوز پایین به مرور زمان تبدیل می شود.

وی افزود: یکی اجتناب کرده اند خوش دست ترین این اقدامات اینجا است کدام ممکن است شخص روی معده دراز می کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی کدام ممکن است انگشت های شخصی را همراه با هیکل مکان ها، با بیرون کمک انگشت، بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینه شخصی را اجتناب کرده اند پایین بلند می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} حالت باقی {می ماند}. مکان برای تعدادی از ثانیه.”

شمسی ذکر شد: حرکت کارآمد تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است شخص در در بایستد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشت شخصی را به پهلو گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینه شخصی را {به سمت} ورودی حرکت دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۲۰ ثانیه {در این} حالت نگه دارد.

این متخصص طب فیزیکی ذکر شد: اشخاص حقیقی علاوه بر این می توانند به پایین روی عالی بالش کودک نوپا دراز بکشند به همان اندازه کمر آنها در راه اشتباه قوز کشیده شود.

انتهای پیام

تأمین