امضاکنندگان ادعا اعتراض به خشونت جنسی: هدف تحمیل نهادی بی طرفانه اجتناب کرده اند مناسبات خانه سینماست/ اعضای انتخاب گیری در موجود در سینما معتقدند این امتیازات باید پایین درهای بسته رفع شود.
زنانی کدام ممکن است در پاسخ به ادعا سینما در اعتراض به خشونت جنسی ادعا امضا کردند، گفتند: آنچه سینما در ادعا شخصی شناخته شده به عنوان «راه رفع» خاص کرده با چنین ساختاری در تضاد است.