امیرعبداللهیان: ما ساده خیر، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت را برای همسایگان، قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات می‌خواهیم/ صهیونیست‌ها اساس ناامنی در قلمرو بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هستند/ آل نهیان: امارات اجازه هیچ گونه خرابکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات تحریک آمیزی را نخواهد داد. پایین های شخصی را در مخالفت با کشورهای همسایه آبیوزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه امارات اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران ساده خیر، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت برای همسایگان شخصی در قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات می‌خواهد، با این حال صهیونیست‌ها اساس این امر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هستند. ناامنی در قلمرو».