انواع شهرهای صورتی در کرونا افزایش کشف شد / ۵۵ شهر صورتیبه گزارش وسط {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط کلی وزارت بهداشت، انواع شهرهای کرون صورتی اجتناب کرده اند ۳۴ شهر به ۵۵ شهر مرتفع است.

به گزارش ایسنا، بر مقدمه فینال {به روز} رسانی ها، انواع شهرهای دارای وضعیت صورتی در ملت اجتناب کرده اند ۳۴ شهر به ۵۵ شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع شهرهای دارای وضعیت نارنجی اجتناب کرده اند ۶۹ شهر به ۸۴ شهر افزایش کشف شد.

انواع شهرهای دارای وضعیت زرد نیز اجتناب کرده اند ۲۹۱ شهر به ۲۷۴ شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع شهرهای دارای وضعیت آب اجتناب کرده اند ۵۴ شهر به ۳۵ شهر کاهش یافته است است.

در جاری حاضر ۵۵ شهر در ایالت حال، ۸۴ شهر در ایالت نارنجی، ۲۷۴ شهر در ایالت زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵ شهر در تاج آبی قرار دارند.

تعداد شهرهای قرمز در کرونا افزایش یافت / 55 شهر قرمز

تعداد شهرهای قرمز در کرونا افزایش یافت / 55 شهر قرمز

تعداد شهرهای قرمز در کرونا افزایش یافت / 55 شهر قرمز

تعداد شهرهای قرمز در کرونا افزایش یافت / 55 شهر قرمز

انتهای پیام

تأمین

محتوای پیشنهادی


در اتفاق عجیبی کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این در ملاء عام دیده شده بود، رئیس جمهور…

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر