انواع مبتلایان قلبی در خوزستان رو به {افزایش است}
ایسنا/ خوزستان معاون بهداشتی دانشکده جندی شاپور همراه خود ردیابی به انجام ۸۱۳ آزمایش تشخیصی، هویت ۱۷۳ فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری عروق کرونر روده ها طی ۲۴ ساعت قبلی در استان خوزستان را گفتن کرد.

دکتر. سید محمد علوی ذکر شد: طی ۲۴ ساعت قبلی ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۴ نفر به امکانات درمانی، کلینیک های تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان های استان خوزستان مراجعه کردند کدام ممکن است انواع مراجعه کنندگان به این امکانات نسبت {به روز} قبلی تنظیم چندانی نداشت.

به گزارش ایسنا، وی همراه خود ردیابی به ۸۱۳ مورد معاینات تشخیصی، افزود: بر ایده بازرسی های {انجام شده}، ۱۷۳ فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری عروق کرونر پیش آگهی داده شدند کدام ممکن است نسبت {به روز} قبلی ۱۱۸ فرد مبتلا افزایش داشته است. {در این} مدت ۹ فرد مبتلا به بیمارستان خوزستان منتقل شدند. طی ۲۴ ساعت قبلی ۲ نفر اجتناب کرده اند خوب شهرستان بر تأثیر بیماری عروق کرونر روده ها جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند کدام ممکن است نسبت {به روز} در گذشته کاهش یافته است است.

نسبت اقدامات بهداشتی در خوزستان ۷۸ سهم است در حالی کدام ممکن است نسبت استفاده اجتناب کرده اند ماسک در مناطق مرکزی ۶۵ سهم با این حال در محیط شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازارهای فراگیر شهر ۱۵ سهم است.

وی ذکر شد: همراه خود ملاحظه به برگزاری مراسم جلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار لیالی بر ایده انتخاب مدیریت کشوری در مقابله همراه خود کرونا، امکان برگزاری مراسم در جهان ای روباز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمیز اجتناب کرده اند سکنه همراه خود رصد رهنمودها بهداشتی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیتی اجتناب کرده اند تذکر تذکر {وجود ندارد}. ” قابلیت نگهداری

وی در یک واحد این سیستم تلویزیونی افزود: در شهرهای صورتی رنگ همراه خود رعایت دستورالعمل بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برای درمان ۳۰ سهم قابلیت، ۵۰ سهم در شهرهای نارنجی، ۷۰ سهم در شهرهای زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ سهم در شهرهای آبی می توان جشن برگزار کرد. روز بعد. پایین بام “.

انتهای پیام/

تأمین

محتوای پیشنهادی


ایسنا/ مشاور سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استانداری هرمزگان ذکر شد: علاوه بر این بیمه، استفاده اجتناب کرده اند …

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر