بازرسی «مشارکت فرهنگیان در حقوق تصرف صندوق ذخیره» / ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات صندوق جدید


مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان همراه خود گفتن آمار ۷۲۴ هزار عضو سرزنده صندوق ذخیره فرهنگیان به تشریح اقدامات {انجام شده} در راستای شفافیت عملیاتی این صندوق تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حاضر چندین قالب جدید خدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاهی به اعضا در بلند مدت نزدیک خبر داد. .

جواد نوری در اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا، وی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر مطالبه شدید فرهنگیان این بخش مبنی بر افزایش شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی به مطالبات آنان، اظهار کرد: {در این} راستا چندین اقدام مهم {انجام شده} است. اول پیگیری اجرای قالب مشارکت فرهنگیان در حقوق تصرف صندوق است کدام ممکن است مهمترین سطح پارادوکس فرهنگیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبه راستگو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده های زیادی برای تعمیر ابهامات فعلی در جاری انجام است.

وی افزود: تصمیم گیری قطعا ارزش آن را دارد افزوده دارایی منصفانه استراتژی پیچیده فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی است. علاوه بر این باید خاص شود کدام ممکن است هر منصفانه اجتناب کرده اند شرکای زیبایی شناختی سهمی اجتناب کرده اند این میراث دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مربوطه به همان اندازه ۹۰ نسبت پایان دادن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته شدن شدن است. مرحله بسته شدن سازی فرمول قطعا ارزش آن را دارد افزوده به همان اندازه ۲ ماه بلند مدت پایان دادن تبدیل می شود.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان خاص کرد: تخلیه آمار، دانش، گزارش ورزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن پولی موسسه کدام ممکن است نگاه به گذشته کمتر دیده می شد، اکنون در مکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه اینستاگرام موسسه قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این طریق در جستجوی شفاف سازی هستیم. مبلغ سپرده، مبلغ سپرده مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ درآمد دفتری اضافه شده به سهم نمایندگی را بیانیه کنید.

نوری افزود: ما متولی دانشگاهیان هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ بهانه ای برای کتمان کار کردن شخصی نداریم، بجز {برای حفظ} مزیت دانشگاهیان مسائل فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی وجود داشته باشد.

وی همراه خود ردیابی به حضور سه معلم برگزیده شده شناخته شده به عنوان نمایندگان گروه فرهنگیان در هیات امنای صندوق ذخیره، اظهار داشت: دانشگاهیان برگزیده شده به طور مکرر اجتناب کرده اند عمیق این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن صندوق مطلع می شوند. این در حالی است کدام ممکن است بر ایده اساسنامه جدید صندوق انواع دانشگاهیان برگزیده شده در بلند مدت نزدیک تا ۶ نفر خواهد رسید.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان اجتناب کرده اند تحمیل این سیستم های خدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاهی ویژه در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: بین حاضر ارائه دهندگان رفاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام کار مالی تناقض اساسی موجود است. به همین دلیل همراه خود ملاحظه به وجود این حساسیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تصور کدام ممکن است هر حاضر ارائه دهندگان درهم آمدن است قیمت است، مرحله حاضر ارائه دهندگان اجتناب کرده اند تذکر به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی در پس زمینه تقریباً کاهش یافته است است. گاهی صحبت اجتناب کرده اند اجاره خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم می کند خانگی تبدیل می شود کدام ممکن است در سال های جدیدترین کاهش زیادی داشته است. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، اگر به اقتصاد جهانی ملاحظه کنیم، بخش قابل توجهی اجتناب کرده اند سودآوری اجتناب کرده اند طریق حاضر ارائه دهندگان محقق احتمالاً وجود خواهد داشت.

نوری تاکید کرد: ما صندوق را مختص فرهنگیان می دانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق شرع را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین اساسی نخواهیم کرد آن را اجتناب کرده اند جیب دانشگاهیان خارج کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرف غیر دانشگاهیان کنیم. ما حتی نخواهیم کرد اساتید عضو را اجتناب کرده اند جیب شخصی دربیاوریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به غیرعضوها پول بدهیم. اعتقاد ما بر اینجا است کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند ارائه دهندگان را می توان به گونه ای طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر کرد کدام ممکن است شأن دانشگاهیان را محافظت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت آنان را به در کنار داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این برای صندوق دریافت پول نقد داشته باشد.

وی افزود: به همین منظور در بخش سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه تکمیلی، تامین جهیزیه فرزندان فرهنگیان، سیاحتی، سیاحتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارتی، خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن این سیستم داریم با توجه به اینکه این ارائه دهندگان اجتناب کرده اند شهرت مالی برخوردار باشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد برای زیرین تر.” را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نفع اعضا {بوده است}. حاضر ارائه دهندگان معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاهی اجتناب کرده اند تولید دیگری درخواست شده است های شدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برحق اعضای صندوق است. فرهنگیان شخصی را همراه خود سایر نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات حاضر دهنده چنین ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکاناتی ارزیابی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه ضعیف دارند. پیش بینی داریم به همان اندازه ۲ ماه بلند مدت این سیستم های اولین کنار هم قرار دادن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام به گام سرزنده شود.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان همراه خود خاص اینکه فرهنگیان در کل دوران کاری شخصی ماهیانه به صندوق واریز می کنند، اظهار داشت: علاوه بر این منصفانه بار در دوران بازنشستگی کدام ممکن است مبلغی بدست آمده می کنند، هیچ سودی اجتناب کرده اند آن بدست آمده نمی کنند. ما پیش بینی داریم همه این سرمایه گذاری ها در یک واحد فاصله سه ساله اجرا شود.

نوری یکپارچه داد: همراه خود ملاحظه به داده ها گروه جدید {در این} زمینه، آشنایی همراه خود جامعه فشرده تامین کنندگان کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان، مذاکرات اجباری را انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرف انعقاد قراردادهاست. علاوه بر این قراردادهایی همراه خود ۲ موسسه مالی اجتماعی رسالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهر ایران برای اعطای تسهیلات به فرهنگیان منعقد شد. علاوه بر این تعاملاتی تعیین کنید گرفته {است تا} بتوانیم در چارچوب نهضت سراسری مسکن بخش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوک هایی را برای فرهنگیان داشته باشیم کدام ممکن است در نتیجه افزایش کاری در گروه دانشگاهیان شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع قابل توجهی مسکن را همراه خود سود بیشتری در اختیار فرهنگیان قرار دهد. شرایط منحصر به فرد تر توافق های عمومی {در این} زمینه نیز به پایان رسید.

تصریح کرد: پیشبرد قالب ارائه دهندگان مددکاری ۲ هر دو سه مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزام دارد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در پایان دادن دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا تولید دیگری {است تا} فرهنگیان با بیرون خواستن به مراجعه اجتناب کرده اند ارائه دهندگان اجباری بازدید کنند. حضوری اعم اجتناب کرده اند شهادت دادن کسر حقوق برای بدست آمده تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ….

نوری علاوه بر این کسب اطلاعات در مورد ارائه دهندگان جدید صندوق دلیل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: حاضر ارائه دهندگان به گروه فرهنگیان اجتناب کرده اند انتخاب های هلدینگ این سیستم ریزان اطلس است. ما همراه خود تمام بازیگران بازار در بخش حاضر ارائه دهندگان مذاکره می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اول ما این بود کدام ممکن است همکار زیبایی شناختی ما کمتر اجتناب کرده اند هر گروه عکس مربوط به بازنشستگان نیروهای مسلح، موسسه مالی ها ارائه دهندگان بدست آمده نکند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره

وی افزود: سرانجام اجتناب کرده اند ماه بلند مدت سیستم حاضر ارائه دهندگان ما ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اختیار گروه بینندگان قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می کنیم به مرور زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی ۲ هر دو سه ماه بلند مدت ارائه دهندگان منحصر به فرد تری حاضر کنیم. کسب همراه خود کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت کالاهای اساسی، فراهم می کند خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید …. همراه خود اکثر فروشگاه های زنجیره ای مذاکره شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقعً ارائه دهندگان منحصر به فرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوعی همراه خود قیمت ای فوق العاده کمتر اجتناب کرده اند آنچه تاکنون در صندوق ذخیره اجاره وجود داشته حاضر احتمالاً وجود خواهد داشت.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان همراه خود خاص اینکه هدف ما تخفیف تمام شده سبد مصرفی خانوارهاست، اظهار داشت: اجتناب کرده اند بهتر از برندهای فعلی دسترس در بازار.

وی کسب اطلاعات در مورد ارائه دهندگان جدید بیمه تکمیلی نیز اظهار داشت: در بخش بیمه تکمیلی تحقیق زیادی انجام داده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگروه بیمه تکمیلی در صندوق ذخیره تشکیل داده ایم کدام ممکن است در جاری پیگیری موضوعات مختلف است. این کارگروه همراه خود محوریت بیمه دانشگاهیان تشکیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی در راه اندازی شد سبد بیمه ای برای ادغام کردن بیمه تکمیلی، ارائه دهندگان اعتباری، کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید … دارد.

انتهای پیام