برگزاری فاصله های تخصصی «دانشکده گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت ایران»
پژوهشکده ابوریحان بیرونی در نیمه اول سال ۱۴۰۱ فاصله های آموزشی پاره وقت همراه خود عنوان «دانشکده گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت ایران» برگزار کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند وسط دایره المعارف عظیم اسلامی، پژوهشکده ابوریحان بیرونی وسط دایره المعارف عظیم اسلامی (همراه خود مجوز مناسب اجتناب کرده اند وزارت علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری) در نیمه اول سال ۱۴۰۱ به صورت نیمه وقت شخصی را انجام داد. فاصله های آموزشی همراه خود عنوان «دانشکده گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت ایران» برای کنجکاوی مندان {به رشته} های گذشته تاریخی سنت، آثار هنری، علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره.

دروس تخصصی ترم اول دانشکده گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت وسط دایره المعارف عظیم اسلامی ۱۴۰۱ کدام ممکن است در ۱۲ مونتاژ تدریس تبدیل می شود به رئوس مطالب زیر است:

«پیشوایان توهم ایرانی نوین: صادق هدایتمحمدعلی کاتوزیان اجتناب کرده اند ۲۷ اردیبهشت (شنبه ۱۷:۳۰ به همان اندازه ۱۶) به او آموزش داد.خواستار موسیقی صفویدرک حسین میثمی اجتناب کرده اند ۱۷ اردیبهشت (شنبه ۲۱:۳۰ الی ۲۰)آموزش زبان سریانیدرک نیما جمالی است کدام ممکن است تاریخش اجتناب کرده اند ۲۸ اردیبهشت (یکشنبه ۱۹:۳۰ الی ۱۸) آغاز تبدیل می شود.لاتین را همراه خود کتاب مقدس بیاموزید” همراه خود تدریس امیر حسین ساکت گذشته تاریخی آغاز: ۲۸ اردیبهشت (یکشنبه ۲۱:۳۰ الی ۲۰)”قصه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از آنها در ادبیات عامهگذشته تاریخی آغاز کار پروفسور محمد جعفری قنافتی ۲۷ اردیبهشت (دوشنبه ها اجتناب کرده اند ساعت ۱۷ الی ۱۵) می باشد.نجوم اسلامی: پیدایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی ابداعاتگذشته تاریخی آغاز ۲۷ اردیبهشت (دوشنبه ۱۷ الی ۱۹) آقای حنیف قلندری «گذشته تاریخی سیاسی شیعه (اجتناب کرده اند سقیفه به همان اندازه سقوط صفویان)«درک سعید طفوسی اجتناب کرده اند ۲۸ اردیبهشت (دوشنبه ۲۰:۱۹ الی ۱۹)»آشنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند لغت نامه های باستانی“همراه خود تدریس امیر الجابری گذشته تاریخی آغاز ۳۰ اردیبهشت (سه شنبه اجتناب کرده اند ساعت ۳:۳۰ الی ۱۴)”اصلاحگذشته تاریخی آغاز مدارس حمدوخانی (فرهنک ماهروش) ۲۰ اردیبهشت (سه شنبه ۱۶:۵ الی ۱۶)، «متون عربی را همراه خود تحلیل بیاموزید(فاصله دوم) آقای امیر الجابری گذشته تاریخی آغاز ۱۰ اردیبهشت (سه شنبه ۱۹:۳۰ الی ۱۸)، «رئوس مطالب خوشحال از نامه(جلد پنجم) آقای اسماعیل شمس گذشته تاریخی آغاز ۱۰ اردیبهشت (سه شنبه ساعت ۲۱:۳۰) «مستندات(فاصله دوم) همراه خود تدریس عمادالدین شیخ الحکمی اجتناب کرده اند ۲۰ اردیبهشت (چهارشنبه ساعت ۱۷:۱۵) «کتیبه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد های ساسانی«درک محمود جعفری دهقی گذشته تاریخی آغاز اجتناب کرده اند ۱۲ اردیبهشت (چهارشنبه ۱۵ به همان اندازه ۱۶:۱۵)»آموزش زبان پهلوی(فاصله دوم) همراه خود تدریس محمود جعفری دهقی، اجتناب کرده اند ۲۱ اردیبهشت (چهارشنبه ساعت ۱۸:۳۰ به همان اندازه ۱۷)، «آموزش زبان فارسی به غیر محلی زبانانهمراه خود تدریس محتب صالح اجتناب کرده اند ابتدای ۲۲ اردیبهشت (پنجشنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۵).

کنجکاوی مندان می توانند به همان اندازه سه شنبه ۳۰ فروردین همراه خود برای مشاوره موقعیت یابی Education.cgie.org.ir در مدرسه های مذکور سند عنوان کنند.

برای نصب ناخوشایند افزارهای اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش نمایندگی در مدرسه های دیجیتال به http://meeting.cgie.org.ir نیز مراجعه کنید. دانش می خواست برای دریافت پذیرش در گروه برای ادغام کردن لینک گروه، عنوان کاربری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمز حرکت اجتناب کرده اند طریق واتس اپ برای اطلاعات آموزان کشتی تبدیل می شود.

بر ایده گفتن فاصله های آموزشی همراه خود ارزشیابی، گواهینامه آموزشی اصلی در نهایت فاصله صادر تبدیل می شود. برای فاصله های غیر مقیم شهادت دادن نمایندگی در وسط صادر تبدیل می شود.

کنجکاوی مندان جهت کسب دانش تا حد زیادی می توانند همراه خود شماره تلفن های ۲۲۲۹۷۶۲۶ خانه ۳۷۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۰۹۱۲۲۲۱۷۹۶۷۲ واحد آموزش تصمیم حاصل نمایند.

انتهای پیام

درد

محتوای پیشنهادی


پیام رئیس جمهور به رویداد درگذشت آیت الله محمد فیضی سرابی مشاور مردمان آذربایجان شرقی در…

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر