بوستون سلتیکس ۱۱۵-۱۱۴ بروکلین نتز; به دست آورد Tatum درآمد کری را منفجر کرد


د- وید

آن خوب ورزشی برتر بود
کری در همه زمان ها ممکن است را شاد می تدریجی حتی در شب باخت تیمش
حفاظت بوستون به همان اندازه کوارتر سوم برتر بود
دورنت را به همان اندازه حد امکان اجتناب کرده اند ورزشی خارج کنید
در نظر گرفته شده می کنم بوستون در ۶ سالگی