ترس اجتناب کرده اند افشای خشونت علیه خانمها قابل پیشگیری استهمراه خود ملاحظه به اینکه اظهارات کارگردانان زن منعکس کننده درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنجی است کدام ممکن است بر اقامت آنها وارد شده است، خوب وکیل راهنمایی کرد کدام ممکن است هیئت منصفه در سینما باید اشیا آزار جنسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنسیتی خانمها در قلمرو را بازرسی تنبل.

به گزارش ایسنا، فیلمسازان زن در اعتراض به آنچه «خشونت علیه خانمها» در خرید و فروش می‌خوانند، اجتناب کرده اند سینما، سینماگران، منتقدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بینندگان درخواست شده است‌اند به همان اندازه به اشیا خاص خشونت معامله با کنند. ادعا ای کدام ممکن است به امضای تن تن اجتناب کرده اند فعالان سینمای ایران اجتناب کرده اند جمله ترانه علیدوستی، نیکی کریمی، هدایت تهرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند بازیگران سرشناس رسید، حکایت اجتناب کرده اند عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید گستردگی آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید در سینمای ایران داشت. خوب زن هیاهوی نهایی به هشدار تغییر شده است.

سازندگان فیلم در ادعا‌ای گفتن کردند کدام ممکن است «هر نوع خشونت، آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخاذی جنسی در اطراف کار» را محکوم می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهان مجازات ها انتقادی قانونی برای متخلفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این «نابرابری جنسیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم سانسور در سینمای ایران» هستند. “” باز است. برای از دست دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید غصب صاحبان توانایی».

معاون رئیس جمهور در امور خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار، بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقاش سینمای ایران، تعدادی از روز پیش همراه خود حضور در نشستی همراه خود معاون امور خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار معاونت امور خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار، مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات وی را بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات ممکن برای دفاع اجتناب کرده اند وی را تشریح کرد. کرامت. بازیگر زن دعوت شده است

مامور صالح نکبخت وی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، همراه خود ردیابی به اظهارات سینماگران کسب اطلاعات در مورد خشونت علیه خانمها ذکر شد: این ادعا بیانگر حقیقتی که متاسفانه خانمها اجتناب کرده اند جایگزین های شغلی برابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعیض جنسیتی در بخش آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشونت جنسی برخوردار نیستند. بازیگران زن آنقدر فشرده است کدام ممکن است به ناچار برانگیخته فیلمسازان زن اجتناب کرده اند مفهوم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد منحصر به فرد شده است. بازیگران زن در بخش های مختلف اعم اجتناب کرده اند کارگردان، بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلمنامه نویس کدام ممکن است در ۴ دهه قبلی این درد {طاقت فرسا} را ​​تخصص کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر به خاص نهایی آن نبوده اند، اعصاب شخصی را اجتناب کرده اند انگشت داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکوت شخصی را آسیب دیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتفاق {در این} چهل سال افتاده است. سالها پنهان بود به همان اندازه فاش شود.

نک باخت ذکر شد: آنچه در نامه های بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰ زن سینما نوشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز {به روز} بر انواع آنها افزوده تبدیل می شود، به جرأت می توان ذکر شد بیانگر دردی است کدام ممکن است روح آنها را آزار می دهد. نویسندگانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند هرگونه اقدام متقابل فدرالی برای تعمیر تبعیض را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظلم مأیوس شده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلاحیت خاصی برای معامله با به مطالبات شخصی نداشتند، همراه خود اعتدال را انتخاب کنید و انتخاب کنید خویشتن داری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند هر وضوحی موضوع را مطرح کردند.

وی افزود: آنچه فیلمسازان با توجه به طیف گسترده ای از آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید خرس عنوان خشونت جنسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعیض جنسیتی می گویند به ۱ هر دو تعدادی از مورد محدود نمی شود، اما علاوه بر این بیانگر محتوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روش نگارش ادعا است. یعنی چاره ای جز شکایت اجتناب کرده اند ملت همراه خود گفتن آن نداشتند.

این وکیل دادگستری افزود: اهمیت این دعاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدد اشیا اشاره کردن شده در نوشته های باهوش به طور عام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص برای آگاه جمع کردن خواننده اجتناب کرده اند دلیل برای بی نظیر درد کدام ممکن است به صورت شخص خاص هر دو اشخاص حقیقی نبوده است. شکایت اجتناب کرده اند خوب هر دو تعدادی از نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجع قضایی. وارد تبدیل می شود. نزدیک به نیمی اجتناب کرده اند فیلمسازان مدعی هستند کدام ممکن است فیلمسازان زن توسط جنسیت دوم شخصی مورد آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعیض قرار گرفته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه را کدام ممکن است در تصمیم تلفنی پنهان کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوره اند علنی شده {است تا} مردمان اجتناب کرده اند چنین آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اذیتی {در میان} ما مطلع شوند. زیر منافذ و پوست گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت. این ملت فیلم ساخت می تنبل.

نیکبخت ذکر شد: سابقه آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکنجه بازیگران زن به سال ها در گذشته برمی گردد، روزی کدام ممکن است خوب کارگردان سینما برای اولین بار در اعتراض به وضعیت سینمایی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبانیتش اجتناب کرده اند سیگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آدامس استعفا داد. آموزشی در تهران مدتی بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند چنین تخلفاتی توسط اعضای هیئت داوران صفحه بحث فیلمسازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out کنندگان مطلع بودم، با این حال نیاز ای برای این سیستم ریزی نداشتم. اگرچه خشونت جنسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعیض جنسیتی به بازیگران سینما محدود نمی شود، با این حال جای دلیل اصولاً نیست، با این حال این مشاوره را اجتناب کرده اند دیدگاه فیلمسازان ملایم می تنبل. آنها آرزو کرد تشکیل خوب کمیسیون بی طرفانه برای معامله با به این موضوع شدند به همان اندازه اصولاً به رفتارهای جنسیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید کلامی متوسل نشوند.

وی خاطرنشان کرد: مناسب است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند نمایندگان فیلم آقای ردا کیانان در سخنانی مشاوره است کدام ممکن است وکلای متخصص {در این} کمیته حضور داشته باشند با این حال این کافی نیست از حضور وکیل منوط به قالب دعوی است. . دعوی کدام ممکن است مورد تقاضای امضاء کنندگان نباشد. جذاب نیست. امضاکنندگان خاطرنشان کردند: علاوه بر این این، راه رفع این اشکال تنها حضور متخصصان حقوقی نیست، اما علاوه بر این تقریباً همه خانمها، متخصصان حقوقی، روانشناسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینماگران اجتناب کرده اند اقشار مختلف می توانند کمیته تشکیل دهند. گروه شناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرم شناس. حقوق همه هنرمندان به طور قابل توجهی خانمها را در تذکر داشته باشید.

این وکیل دادگستری ذکر شد: در پایان همراه خود تدوین این راهبرد باید خوب هیئت بی طرفانه متشکل اجتناب کرده اند سه وکیل آگاه (خوب شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ زن) تشکیل شود به همان اندازه به شکایات مدیران در بخش‌های مختلف معامله با شود. تعقیب متخلفان، مجازات های انضباطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت ماهر. در تابلوی اعلانات سینما چاپ شده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر سینما اجتناب کرده اند وزارتخانه برای اجرای تذکر هیات داوری تقاضا راهنمایی تنبل بیم می رود کدام ممکن است معامله با شود. خانمها علاوه بر این باید در مواردی کدام ممکن است خواستن به بازرسی قضایی خشونت جنسی دارند، توصیه بگیرند. لذا ابتدا باید گروه نویسندگان ادعا محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اشیا آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا فاش نشده خشونت کلامی، رفتاری، جنسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تهیه سطوح فوق، هیئت داوری محدوده شود. قربانیان باید اشکال را رفع کنند.

وی در خاتمه ذکر شد: کمیته ای کدام ممکن است برای معامله با به شکایات کارگردانان زن تشکیل شده ممکن است دستورالعمل کار را تصویب تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} اطلاعیه اشیا آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید جنسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنسیتی ناشی اجتناب کرده اند جرائم هنری قابل ایجاد است. ورزش برای خوب فاصله روزی او را محکوم کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تکرار، مادام العمر اجتناب کرده اند ورزش های سینمایی محروم کنید.

انتهای پیام/

تأمین

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر