ترس غیرمعمول اجتناب کرده اند ورزشکاران! – ایسنا


شاید ادراک کردنی نباشد، با این حال برخی اجتناب کرده اند ورزشکاران به توضیحات مختلفی اجتناب کرده اند موفقیت می ترسند.

به گزارش ایسنا، پرس و جو اینجاست کدام ممکن است خواه یا نه واقعاً ترس اجتناب کرده اند موفقیت موجود است؟ چگونه کسی ممکن است اجتناب کرده اند این بافت خارق العاده پیروزی بترسد؟ این ترس اشخاص حقیقی را اجتناب کرده اند حضور در نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویاهایشان باز می دارد، در حالی کدام ممکن است ترس اجتناب کرده اند شکست فوق العاده نسبتاً تر اجتناب کرده اند ترس اجتناب کرده اند موفقیت به نظر می رسد مانند است!

بر مقدمه این متن کدام ممکن است توسط بدون ملاحظه محمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسطوره صنعتگران تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط فدراسیون پزشکی ورزشی در اختیار ایسنا قرار گرفته است، به توضیحات تحمیل بیشتر اینها ترس در اشخاص حقیقی ردیابی شد.

شخصی اصلاح دلهره آور است است. به تذکر می‌رسد مسکن با بیرون اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون در نظر گرفته شده کردن سرراست‌تر است، از اصلاح ما را به پیشرفته اجتناب کرده اند ماجراجویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسات می‌برد کدام ممکن است فوق العاده پیچیده است.

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند عناصر ترس، پیش بینی ورزشکار پس اجتناب کرده اند موفقیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی {می رود} موفقیت تکرار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این الگو شکسته نشده یابد. تحمیل منصفانه درجه روانشناختی جدید کدام ممکن است همراه خود سطوح زودتر خاص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشکار انصافاًً اجتناب کرده اند این موضوع آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید از آن آگاه است کدام ممکن است دیگران نظاره گر را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر موفقیت مجدد او هستند.

موفقیت همه وقت درجه ورزشکار را بالا می برد. شناخته شده به عنوان مثال، مسکن روال را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار روال تولید دیگری پاسخگو نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید الگوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند های آسان مسکن را به راه های جدید اصلاح دهد.

بعد اجتناب کرده اند موفقیت ورزشکار، مسکن تولید دیگری دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام نیست. قهرمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعتگران این شکایت را بهترین شکایت شخصی می کنند. آنها شکایت دارند کدام ممکن است تولید دیگری مسکن شخصی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه مکان ها خرس تذکر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت درگیر ایمنی پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصوصی شخصی هستند.

آنها همه وقت اجتناب کرده اند شخصی می پرسند خواه یا نه می توانم یک بار دیگر این کار را انجام دهم؟ همه وقت همراه خود شخصی می گویند شاید اولین موفقیت من می خواهم تصادفی {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید اگر بار دوم سودآور نشوم افراد بگویند بار اول چیزی بود کدام ممکن است فشار را برای مسابقه دوم افزایش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی خوب ارزش موفقیت را در مسابقه کاهش داد. مسابقه اولین قدم

مسئله تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است ورزشکار اصلاحات این سیستم داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان کمتری داشته باشد چرا کدام ممکن است {برای حفظ} درجه اول در مسابقات بعدی به زمان بیشتری برای ملاحظه به عمیق خواستن دارد.

برخی تولید دیگری پیش بینی دارند کدام ممکن است منصفانه ورزشکار صاحب سبک باشد. اجتناب کرده اند ستاره‌های معروف پیش بینی می‌رود کدام ممکن است دارای استایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید امضا باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت موفقیت، در فیلم‌های جدید رفتار مناسبی داشته باشند.

حضور در مقام بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت مقام بالا فوق العاده روی حیله و تزویر تر اجتناب کرده اند حضور در مقام بالاست. مناسب است کدام ممکن است منصفانه ورزشکار سودآور است، با این حال تکرار موفقیت دشوارتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان برتر به نظر می رسد مانند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به این سیستم ریزی بیشتری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری {به دلیل} {محدودیت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت های جدید هدف اصلی بیشتری {برای حفظ} شبیه به مکان اجباری است.

مسئله تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است وقتی اجتناب کرده اند دیگران جلوتر باشند، دشمنان بیشتری خواهند داشت. قابل انجام است خیلی ها اجتناب کرده اند موفقیت منصفانه ورزشکار راضی شوند، با این حال برخی قابل انجام است طرفی بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرف مقابل را آرم دهند.

موفقیت منصفانه ورزشکار ممکن است او را محدود تدریجی. شناخته شده به عنوان مثال، وقتی منصفانه باهوش ماهر بهتر از آثار هنری شخصی را روی منصفانه عملکرد حاضر می تدریجی، همه وقت به خاطر آن عملکرد در افکار افراد باقی {می ماند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به شما گزینه بدهد مدیریت کار را داشته باشد.

نتیجه اینجا است کدام ممکن است موفقیت ورزشکار ادراک شخصی را اصلاح می دهد. همه وقت به این در نظر گرفته شده می کنید کدام ممکن است خواه یا نه او قادر خواهد بود در کاری سودآور شود؟ شاید هم مزیت را در خودش نمی بیند! شاید دیگران بگویند کدام ممکن است او لیاقت پیروزی را ندارد، با این حال او حداقل می‌دانست کدام ممکن است منصفانه شخص روزمره است. وقتی منصفانه ورزشکار سودآور تبدیل می شود، افراد اجتناب کرده اند او راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت می خواهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن او ابدی نظرش را با توجه به خودش اصلاح می دهد.

انتهای پیام