تصادف قطار مسافربری زاهدان – تهران مصدومی گزارش نشدتصادف قطار مسافربری زاهدان - تهران مصدومی گزارش نشد

ایسنا/ سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان مدیرکل محل کار مدیریت فاجعه استانداری سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان ذکر شد: خوشبختانه قطار مسافربری زاهدان – تهران در قلمرو چرگاز شهرستان فرج با بیرون تلفات اجتناب کرده اند ریل خارج شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، علی رضا شهریکی افزود: قطار مسافربری زاهدان – تهران عصر دوشنبه در خیابان شهرجز شهرستان فرج اجتناب کرده اند ریل خارج شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اسرع وقت عالی تجهیزات جرثقیل اجتناب کرده اند استان کرمان به محل حادثه اعزام شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازوئیل ها به قلمرو حادثه بازگشتند. منطقه. راه آهن بی نظیر

شهریرکی ذکر شد: این قطار پس اجتناب کرده اند تعمیر اشکال به مسیر شخصی شکسته نشده داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی نداشت.

انتهای پیام

تأمین

محتوای پیشنهادی


عضو کمیسیون امور خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراهای مجلس شورای اسلامی تایید کرد: سن رژیم صهیونیستی ۷۰ سال است.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر