تقسیم ارث پسر مجرد تقسیم ارث پسر مجرد ارث پسر مجرد تقسیم ارث پسر


طبق قانون ارث که طبقات وراث را مشخص کرده و آنها را برحسب میزان خویشاوندی متوفی تقسیم می‌کند، کسی که بمیرد و اموالی باقی بماند و وارث داشته باشد، باید دارایی او بین آنها تقسیم شود. به نسبت. سهم اما باید دید قانون ارث مجرد چیست.

تقسیم ارث پسر نامشروع

پس از فوت شخص، رابطه او با اموالش قطع می شود و اموال و دارایی های متوفی به اجبار و غیرارادی به ورثه و به اصطلاح ارث واگذار می شود. از مجله دلتا تا موضوع این مقاله تقسیم ارث پسر نامشروع ما پرداخت می کنیم

سهم الارث از تقسیم ارث پسر مجرد

در مورد تقسیم ارث پسر مجرد می توان گفت که اگر مال کافی داشته باشد و پدر و مادرش زنده باشند، ارث او به سه قسمت تقسیم می شود. یک قسمت به مادر و بقیه به پدر داده می شود و به خواهر و برادر ارث نمی رسد.

اما اگر پدر و مادر در زمان حیات فرزند ذکور در قید حیات نباشند اموال او دو برابر بین برادران نسبت به خواهران تقسیم می شود. در صورت فوت خواهر و برادر، ترکه به نسبت مساوی به خواهرزاده ها و برادرزاده ها دو برابر می شود.

    تقسیم ارث پسر

اگر پسر نامحرمی چند برادر یا خواهر ارث ببرد، ارث بین آنها بالسویه تقسیم می شود. اگر به مسائل ارثی علاقه دارید، زن دوم چقدر ارث می برد؟ خواندن به

در تقسیم اموال مجردان اعم از دختر و پسر در صورت عدم وجود همسر و فرزند، اموال به تناسب نسبت آنها به خانواده تعلق می گیرد. در غیاب همه افراد یک طبقه، ارث به طبقه بعدی واگذار می شود و در مورد پسران و دختران مجرد تقسیم تفاوتی نخواهد داشت.

اگر شخصی به تنهایی بمیرد و ورثه او فقط پدر یا مادرش باشد، تمام دارایی به او می رسد و وارث دیگری نخواهد بود. در قانون آمده است که حقوق و مزایای متوفی مجرد در صورت زنده بودن پدر و مادر به آنها می رسد.

    ارث پسر نامشروع

مطالعات پیشنهادی: برای آگاهی از نکات قانونی، در چه شرایطی می توانید از مکالمات همسرتان پرینت بگیرید؟

برنامه را دانلود کنید