تماشا کنید: درآمد اصولاً اجتناب کرده اند قاچاق هروئین/ بلای صادرات ماکارونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق آرد، خواه یا نه ایران امسال همراه خود فاجعه گندم مواجه خواهد بود؟
لیلا مورگان: به نظر می رسد مانند است ایران امسال اشکال بزرگی به تماس گرفتن تامین گندم دارد. چه چیزی خواهید کرد را به همین جا می آورد؟ خواه یا نه قاچاق سودآورتر اجتناب کرده اند هروئین است؟ تاثیر انتخاب پوتین برای حمله به اوکراین چیست؟ خواه یا نه فاجعه جدیدی بر دارایی ها آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگل های ایران رخ خواهد داد؟ همه اینها سوالاتی است کدام ممکن است در گزارش بعدی به آنها پاسخ خواهیم داد.