توافق بین رسالت دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه حاکمیتی هرمزگان حیاتی است.


ایسنا/ هرمزگان همراه خود حضور وزیر علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، مراسم تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه رئیس دانشکده هرمزگان برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند زحمات دکتر علی اکبر شیخی شناخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان رئیس جمهور به دکتر محمد صادقی اعطا شد.

مشاور ولی فقیه در استان هرمزگان {در این} مراسم افزود: مقدمه همه عامل در گروه اسلامی باید واقعیت باشد، واقعیت چیزی است کدام ممکن است بر حسب حوادث عینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیرونی باشد.

حجت الاسلام والمسلمین عبادی زاده تصریح کرد: دانشکده ها در سه بخش مهم آموزش، تربیت، انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد آموزشی در بخش پژوهشی پرانرژی هستند.

وی افزود: مسئولیتی کدام ممکن است بر عهده مسئولان دانشکده گذاشته شده شبیه به حقیقتی است کدام ممکن است می توان در آن حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل را اعمال کرد.

مشاور ولی فقیه در استان هرمزگان یکپارچه داد: شناخته شده به عنوان منصفانه جوان دانشکده کدام ممکن است درس های زیادی اجتناب کرده اند اساتید کشف ام، خوشحال از می کنم کدام ممکن است تا حد زیادی عمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانی شخصی را همراه با اساتید دانشکده گذرانده ام.

وی اظهار داشت: اجباری است اجتناب کرده اند زحمات دکتر شیخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت رئیسه دانشکده تشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخت کنم.

حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین عبادی زاده همراه خود خاص اینکه دکتر نوهگر یکی اجتناب کرده اند سرمایه های این دانشکده است، اظهار داشت: اجتناب کرده اند وزیر علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تشکر می کنم کدام ممکن است به نظر می رسید متفاوتی به استان های در اطراف افتاده دارد در واقع منظور اجتناب کرده اند در اطراف، فضا خاص است. هرمزگان وسط مالی ملت است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه دانشکده هرمزگان اگر در امروز {در این} شرایط بود اجتناب کرده اند ابتدا اینگونه نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود امتحان شده انگشت اندرکاران به جایگاه خوبی انگشت می کشف شد، اظهار داشت: دانشکده تعیین کنید گرفته است.

مشاور ولی فقیه در استان هرمزگان تصریح کرد: باید بین بعثت دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت های حال در استان توافق وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند ملاحظه ویژه به معاونت اقیانوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوس شد. فناوری همراه خود افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط این قابلیت همراه خود آسانسور مدرسه. علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر به ۱ دانشکده بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم به بخش نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی تبدیل می شود کدام ممکن است شرایط عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده خوبی {در این} زمینه در استان موجود است.

هماهنگی بین رسالت دانشگاه و مجموعه حاکمیتی هرمزگان ضروری است.

این خبر پایان دادن شد…

تأمین