تیاگو فریرا به تراکتورسازی اتصال


تراکتورسازی خوب مدافع پرتغالی به خدمت گرفت.

به گزارش رسانه های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند رسانه مناسب تجهیزات گلف تراکتورسازی، تیاگو فریرا مدافع ۲۸ ساله پرتغالی پس اجتناب کرده اند انجام بررسی های پزشکی رسما به تراکتورسازی اتصال.

فریرا برای پورتو، پورتو بی، زولته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماربل در لیگ بلژیک، یونیائو پرتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده کرایووا در لیگ برتر رومانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمتوکی بوداپست در لیگ برتر مجارستان ورزشی کرد.