ثروتمندترین شخص اوکراین: شهر ویران شده ماریوپل را دوباره کار کردن می کنم
رینات آخمتوف، تاجر اوکراینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه گذار عظیم کدام ممکن است شناخته شده به عنوان ثروتمندترین شخص این ملت شناخته تبدیل می شود، قول داده است کدام ممکن است شهر محاصره شده ماریوپل را پس اجتناب کرده اند نگه داشتن آن توسط نیروهای روسی دوباره کار کردن تدریجی.