حامیان شهاب خدمتگزار گران. عضو شورا نامه س toال کردن را پس گرفت


در EFA بین تعدادی از هوادار نبرد تحمیل شد.

به گزارش الانصار، ۱۳ نفر اجتناب کرده اند هواداران شهاب عزیزی خادم برای برکناری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکناری ۴ نفر اجتناب کرده اند اعضای هیات مدیره فدراسیون فوتبال کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند این ۱۳ نفر است، مسابقه جدیدی را در مجمع کلی فدراسیون فوتبال این سیستم ریزی کردند. او همراه خود کشتی نامه ای به حسن قمرنی فر، دبیرکل مورد اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد اعتقاد شهاب عزیزی خادم امضای شخصی را پس گرفت.

حسن قحفیجی، رئیس شورای فوتبال استان خراسان جنوبی کدام ممکن است شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند ۱۳ هوادار شهاب عزیزی خادم راه اندازی شد شد، همراه خود کشتی نامه ای به حسن قمرنی فر ادعا کرد کدام ممکن است امضای شخصی را مبنی بر برکناری احسان اصولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احمدرضا براتی پس خواهد گرفت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهرداد سراجی.

هواداران شهاب عزیزی خادم مدعی شدند کدام ممکن است می خواهند مجمع را علیه این سه نفر اجتناب کرده اند اعضای هیات مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تیموریس حیدری یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند اعضای هیات مدیره فدراسیون فوتبال بسیج کنند به همان اندازه این ۴ نفر در خرداد ماه س toال کردن شوند. . ۳۰ در مونتاژ a فوق العاده مجمع کلی. حسن قحفیهی فینال نفری نیست کدام ممکن است امضای شخصی را پس گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مانور تعدادی از هوادار شهاب عزیزی خادم نیز همراه خود شکست مواجه می تواند.

اصولاً بیاموزید:

مانور ۱۳ نفره حامیان شهاب عزیزی خادم در مجلس. ترفند بازجویی!