حکاکی لیزر هر دو مارکینگ فایبر چیست؟ (۲) – نیکان سه فایل


حکاکی لیزر هر دو این کدام ممکن است مارکینگ فایبر چیست؟
پایین تر لیزر فلزات

در شکسته نشده هر کاری بدون در نظر گرفتن مقدار اعتنا فراتر باشد میزان مرغوب بودن حاصل شده هم فراتر {خواهد بود}. در شکسته نشده پایین تر همراه خود اکسیژن قدرت حاصل اجتناب کرده اند سوختن ماده ملازم همراه خود اکسیژن هم به کاهش لیزر میآید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاقبت نسبت به پایین تر نیتروژن قابلیت پایین تر مرحله های همراه خود قطر فراتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شتاب اصلی وجود دارااست با این حال درعوض میزان مرغوب بودن پایین تر نسبت به پایین تر همراه خود نیتروژن پایینتر است.

به طور گسترده سه گونه تجهیزات پایین تر لیزری فلزات موجود است. همین گونه لیزر، مرتب سازی لیزر قوی عادی هست در واقع در شکسته نشده آن غیر از میله، دال، دیسک اجتناب کرده اند فیبر نوری به کارگیری میشود.

معمولا در شکسته نشده صنعت های گوناگون به جهت به کارگیری اجتناب کرده اند همین تجهیزات اجتناب کرده اند گونه قوی هر دو این کدام ممکن است گازی به کارگیری بیشتری تبدیل می شود. تجهیزات پایین تر لیزر در شکسته نشده ارزیابی همراه خود بقیه تجهیزات ها به رویه های مختلف تری پایین تر را بر بر روی عناصر گوناگون انجام می دهد.

هنگامی کدام ممکن است الکترون ها به وسیله خوب مبداء خارجی تحریک می‌شوند مرحله تحریک آغاز تبدیل می شود . همین متریال چه در شکسته نشده نخست ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در شکسته نشده انتهای ورزش امکان به کارگیری قرار بگیرد در شکسته نشده هر ۲ مرحله به پایین تر لیزر خواستن دارد.

اصلی اجتناب کرده اند یک دسته کامل گونه گوناگون فلز وجود دارااست را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک دسته کامل صنعت های گوناگون در شکسته نشده احاطه جهان، چه در شکسته نشده نخست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در شکسته نشده انتهای فرایند کار، اجتناب کرده اند انواع گوناگون فلز به کارگیری میکنند؛ در شکسته نشده عاقبت در شکسته نشده تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرایندهای کاری خویش تهیدست پایین تر همین متریال همراه خود به کارگیری اجتناب کرده اند تجهیزات لیزر فایبر فلزات هستند.

سوخت موجود در لوله مختلط اجتناب کرده اند گازهای گوناگون هیدروژن، دیاکسیدکربن، هلیوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیتروژن است. 🔶 کاربرد سرراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصرفه سرویس ها پایین تر لیزر ورقهای آهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین تر ورق استیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین تر ورق استنلس استیل منجر شده هست نسبتاً همگی صنعت های اجتناب کرده اند همین رویه به کارگیری نمایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزو لاینفک پروسههای ساخت قرار بگیرد.

💫 پایین تر لیزری تکنولوژی پایین تر چرخ دنده گوناگون به وسیله اشعه لیزر می باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عموما در شکسته نشده بخش تولیدی صنعت های گوناگون امکان به کارگیری قرار خواهد گرفت.

تجهیزات لیزر حکاکی فلزات همراه خود اعتنا به کاربردهای متفاوتی کدام ممکن است در شکسته نشده صنعت های گوناگون دارااست بیش از حد پرطرفدار است. به جهت هدایت فنی به جهت مشتریان موجود است.

رویه های بیش از حد متفاوتی به جهت پایین تر فلزات وجود دارااست کدام ممکن است اجتناب کرده اند گزاره آن ها می اقتدار به پایین تر لیزی، هوا پایین تر، پلاسما را انتخاب کنید و انتخاب کنید واترجت ردیابی کرد.

تجهیزات لیزر فلزات (fiber laser) جهت پایین تر بیش اجتناب کرده اند صد ها گونه اجتناب کرده اند فلزات گوناگون همچون استیل، آلومینیوم، فلز، مس، طلا، آهن جعلی، برنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید …

به جهت پایین تر فلزات گوناگون اجتناب کرده اند گازهای متمایز به کارگیری می نمایند کدام ممکن است هر گونه گازی منجر تبدیل می شود به همان اندازه پایین تر قطعه امکان حیث خوبتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود میزان مرغوب بودن بالاتری تعیین کنید بگیرد. Th is a​rtic​le was generat ed by GSA Co ntent Generator DEMO!

مملکت ساخت کننده همین گونه تجهیزات ها هم آلمان می باشد کدام ممکن است امکان پایین تر هر گونه صورت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ای را دارند.

براین مقدمه پیش اجتناب کرده اند مبادرت به کسب کردن معین نمایید کدام ممکن است چه گونه متریالی را همراه خود چه عمقی پایین تر بزنید. در شکسته نشده مبین تک، خواهید کرد میتوانید همراه خود انواع تجهیزات های پایین تر لیزری اشنا گردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از تجهیزات، جذاب ترین تجهیزات به جهت خویش را پیدا کنید.

به جهت پایین تر فلزات اجتناب کرده اند روشهای متمایز به کارگیری میشود. پایین تر لیزری یکی اجتناب کرده اند اجتناب کرده اند روشهای باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط زیست هست کدام ممکن است قابلیت پایین تر چرخ دنده فلزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرفلزی را همراه خود اعتنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتاب بیش از حد بالا کنار هم قرار دادن میکند.

در شکسته نشده همین رویه به جهت پایین تر دادن قطعاتی غیر فلزی نظیر سرامیک، شیشه، کاشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید .. می اقتدار به کارگیری کرد. همین کامپیوتر مسئولیت کشتی برنامههای اضطراری جهت پایین تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو این کدام ممکن است حک فلزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر فلزات را بر عهده دارد.

همین رویه پایین تر به جهت اکثری اجتناب کرده اند چرخ دنده کاربرد دارد. چنانچه ورقات خواهید کرد اجتناب کرده اند کالا استیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو این کدام ممکن است آلومینیوم باشند به برهان همین کدام ممکن است قابل دستیابی هست در شکسته نشده حین پایین تر سیاهی در شکسته نشده محل ساخت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو این کدام ممکن است میزان مرغوب بودن ورزش {انجام شده} جذاب نباشد در شکسته نشده عاقبت می بایست اجتناب کرده اند سوخت نیتروژن به جهت به بازو انتقال عاقبت خوبتر کاهش بگیرید.

در شکسته نشده عاقبت همراه خود ترقی اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم تحمیل تجهیزات هایی کدام ممکن است میزان مرغوب بودن بهتری دارا هستند در شکسته نشده فرمان ورزش قرار گرفت. تعدادی از اجتناب کرده اند تجهیزات های پایین تر می توانند حتی فلز را به همان اندازه عمق تعدادی از سانتی متر امکان پایین تر قرار دهند با این حال به دلیل برای همین کدام ممکن است همین تجهیزات ها اجتناب کرده اند خوب ارزش بالایی برخوردارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هچنین ارزش الکتریسیته خواهید کرد هم بالا خواهد سر خورد در شکسته نشده عاقبت مخلوط متعددی خواهان همین مدلپ تجهیزات ها نیستند.

کالا لیزر ها به ۴ جور جدا کردن تبدیل می شود : لیزر قوی، لیزر گازی، لیزر شیمیایی، لیزر رادیو اکتیو. لیزرها انواع متفاوتی نظیر لیزر گازی، لیزر شیمیایی، لیزر رادیواکتیو، لیزر قوی، لیزر فیبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید …

آیتم قابل قبولی هستند. به کاهش همین لیزرها می توان پایین تر لیزری ورق آلومینیوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضا اجتناب کرده اند فلزات را هم انجام داد.

همین لیزرها در شکسته نشده محدوده مادون صورتی، آفتاب نامرئی تحمیل میکنند. همین سری اجتناب کرده اند تجهیزات های لیزر در شکسته نشده اقتدار های ۵۰۰، ۱۰۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۰۰ وات تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن می شوند.

اصلی لیزرهای دوره ای CO2 قدرتی برابر همراه خود ۲۵ به همان اندازه ۱۰۰ وات همراه خود قله موجی مساوی ۱۰.۶ میکرومتر دارند. اجتناب کرده اند اینرو از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگاههای پایین تر لیزری فلزات، کلاس ویژه ای در شکسته نشده صنعت به جهت خویش کنار هم قرار دادن معرفی شده است به همان اندازه بدینوسیله سهم بیش از حد بزرگی اجتناب کرده اند بازار عظیم پایین تر فلزات را اجتناب کرده اند آن خویش نماید.

در شکسته نشده همین وضعیت کسب کردن تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بازیابی آن به مشکل بزرگی به جهت صاحبان سوله تغییر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شکسته نشده موردها بحرانی ممکن است موجب تعطیلی چندماهه سوله شود.

به تیتر الگوی حکاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین تر انواع طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جواهرات، هر دو این کدام ممکن است در شکسته نشده صنعت اتومبیل سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … آلومینیوم های آنود شده همراه خود تجهیزات های لیزر کربن دی اکسید حکاکی میشوند.

لیزر در شکسته نشده زمان پایین تر دادن فلز ضد زنگ هر دو این کدام ممکن است آلومینیوم به سادگی چرخ دنده را ذوب می نماید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیتروژن همراه خود فشار بالا به جهت سرماخوردگی نمودن فلز مذاب احاطه محل پایین تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودداری اجتناب کرده اند تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دگردیسی صورت فلز به کارگیری تبدیل می شود.

همراه خود به کارگیری اجتناب کرده اند حکاکی لیزری میتوانید چرخ دنده فشرده تری اجتناب کرده اند فلز، آلومینیوم، آلومینیوم آنودایز شده، سرب، منیزیم را حکاکی کنید.

خواهید کرد میتوانید نوشته انواع تجهیزات پایین تر لیزر را تحقیق نمایید کدام ممکن است در شکسته نشده ان راهنمای تصمیم گیری بهتر از مدل تجهیزات پایین تر لیزر هم اورده شده است.

زمان ورزش همراه خود تجهیزات نکته ها امنیت را رعایت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این تعیین کنید اجتناب کرده اند زخم هایی کدام ممکن است قابل دستیابی هست به جنس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان وارد شود پرهیز کنید.

۲، اندیشه آل ترین تجهیزات به جهت کارهای خدماتی هست چرا کدام ممکن است ساختار های اقتصادی معمولاً در شکسته نشده همین بعدها میباشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب ترین سورس به جهت همین نوع ، ۱.۵ هر دو این کدام ممکن است ۲ kw است.

معمولاً به جهت پایین تر عناصر ریزتر همین فلز اجتناب کرده اند لیزر فایبر به کارگیری تبدیل می شود. سوخت کمکی معمولاً اکسیژن هر دو این کدام ممکن است نیتروژن میباشد.

اقتدار همین تجهیزات هم به کاهش ارتقاء اکسیژن اعمال میشود. امروزه کسب کردن تجهیزات پایین تر لیزر فلزات منش به ارتقاء است.

سورس بی سی اف تحمیل مملکت آلمان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم خوب ارزش بیش از حد بالایی است، اجتناب کرده اند همین منش در شکسته نشده بازار خیلی پرفروش نیست.

تجهیزات های پایین تر لیزری فلزات کمپانی آفتاب پایتخت ساخت مملکت ژاپن می باشند. همین نوع تجهیزات بیش از حد جذاب به جهت پروفیل بری، شیت متال های ۶ متری ، عناصر اقتصادی همراه خود بعدها بزرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت های اتومبیل سازی است.

تجهیزات حکاکی لیزر فلزات به شکلی هست کدام ممکن است ما‌درها می توانیم ساده بخش کوچکی اجتناب کرده اند مرحله مثال ورزش را پایین تر دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن به جهت منبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکاکی بر بر روی فلزات به کارگیری کنیم.

این طور حکاکی تعیین کنید گرفته هم مختلف هست . چون چنانچه عناصر پایین تر خورده معیوب باشند قابل دستیابی هست نشتی ساخت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطراتی را در جستجوی داشته باشد.

به این برهان تجهیزات پایین تر لیزر فلزات همراه خود ظریف ترین تجهیزات های روز قابل ارزیابی است. آب سرماخوردگی کننده ای هست کدام ممکن است معمولا به کارگیری تبدیل می شود ، معمولا اجتناب کرده اند سبک چیلر هر دو این کدام ممکن است سیستم سوئیچ حرارت امکان به کارگیری قرار میگیرند.

متریالی کدام ممکن است به تعیین کنید همان قدیمی امکان به کارگیری قرار میگیرند عبارتند اجتناب کرده اند: آلومینیوم، برنج، مس، استیل، تیتانیوم، چوب فوم، فایبرگلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع پلاستیک.

پایین تر لیزر فلزات در شکسته نشده خدمه شیت لیزر همراه خود به کارگیری اجتناب کرده اند فناوری چهارم تکنولوژی پایین تر لیزر فلزات به این تکنیک کدام ممکن است لیزر فایبر به جهت پایین تر فلزات تعیین کنید میپذیرد.

همراه خود به کارگیری اجتناب کرده اند تکنولوژی پایین تر لیزری فلزات تولید دیگری خواستن به ارزش های با کیفیت حرفه ای ساخت قالب های پایین تر نیست. به عبارتی طور کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این هم به همین اصل ردیابی کردیم همراه خود تحویل داد دوران خواستن به تجهیزات های ظریف خیس کدام ممکن است ورزش را به جهت بشر سرراست خیس نمایند بیش خیس اجتناب کرده اند پیش بافت می شده است.

فلزات به جهت قرارگیری در شکسته نشده سطوح تحمیل خواستن به تنظیمات گوناگون در شکسته نشده شکل، میزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدها دارند. بهتر از تجهیزات های پایین تر لیزر CNC قادرند به همان اندازه صفحه ها گوناگون را همراه خود ضخامت های بالا امکان پایین تر قرار دهند.

اعتنا بالا در شکسته نشده حین پایین تر کدام ممکن است ممکن است به همان اندازه حدود خوب میلی متر نیز باشد. در شکسته نشده واقع در شکسته نشده همین عملیات، هیچ نوع پیوستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تماسی برقرار نمیشود.

عناصر پایین تر خورده به وسیله تجهیزات CNC در شکسته نشده هیچ سطح ای اجتناب کرده اند مرحله خویش سوختگی ای نخواهند داشت. به جهت دیدن انواع تجهیزات های سایز ۱۳۰ در شکسته نشده ۱۸۰ صد رد صد برگه تجهیزات پایین تر لیزر ۱۳۰ در شکسته نشده ۱۸۰ را ببینید.

تجهیزات پایین تر لیزر فلزات به عبارتی طور کدام ممکن است اجتناب کرده اند اسم آن معین هست به جهت حکاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین تر بر بر روی انواع فلزات امکان به کارگیری قرار خواهد گرفت.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو این کدام ممکن است موجب تصعید آن میگردد (حکاکی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شکسته نشده سطح آخرین قسمتهای پایین تر خورده همراه خود سوخت فشار بالا اجتناب کرده اند بر روی جسم برداشته شده به همان اندازه مرحله آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف قطعه کلیدی باقی نگه دارد.

بیشترین اقتدار لیزرهای CO2 به همان اندازه تعدادی از کیلووات به جهت خودروهای اقتصادی تقریب زده میشود. یکی اجتناب کرده اند اجتناب کرده اند رایجترین موادی کدام ممکن است به جهت پایین تر آن اجتناب کرده اند تکنولوژی لیزر به کارگیری میشود، فلز میباشد.

همراه خود ایجاد تکنولوژی لیزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت به کارگیری اجتناب کرده اند آن جهت پایین تر انواع فلزات انقلابی در شکسته نشده همین صنعت صورت گرفته است.

سوله سنفنگ، کمپانی تولیدکنندهای هست کدام ممکن است در شکسته نشده زمینهی تجزیه و تحلیل، بهبود، ساخت، کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرویس ها دستگاههای لیزر فایبر در شکسته نشده سال ۲۰۱۵ راه اندازی شد.

یکی اجتناب کرده اند اجتناب کرده اند خصوصیت های بیش از حد برتر به کارگیری اجتناب کرده اند تجهیزات CNC همین هست کدام ممکن است می اقتدار همراه خود کاهش آن ساختار های بیش از حد پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو این کدام ممکن است نقشه هایی طراحی نمود کدام ممکن است در شکسته نشده وضعیت ۲ بعدی هستند.

در شکسته نشده شکسته نشده راجع به همین ۲ رویه توضیحاتی ارائه می دهیم خوا‌هیم داد. همینطور مهم اعتنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان مرغوب بودن بالایی هست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کارگیری اجتناب کرده اند همین رویه بیش از حد سرراست هست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی سوای اپراتور هم می توان ورزش پایین تر را انجام داد.

طراحی تجهیزات پایین تر لیزر فلزات مبین تک همراه خود میزان مرغوب بودن بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش مالی {انجام شده} است. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است رویه های طراحی همین تجهیزات بیش از حد مختلف هست سبب ساز شد کدام ممکن است پایین تر لیزر فلزات بیش از حد پرکاربرد باشد.

انواع میزان تجهیزات های فلزات هم همراه خود اعتنا به توانی کدام ممکن است دارا هستند جور بندی می شوند. می اقتدار صورت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار های متفاوتی را همراه خود اعتنا به حیث مصرف کننده بر بر روی قطعه امکان حیث ساخت کرد.

اکثری اجتناب کرده اند همین روشها همراه خود اعتنا به مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینههای بیش اجتناب کرده اند میزان منسوخ شدهاند. خوبتر هست بدانید کدام ممکن است سوخت نیتروژن خوبتر اجتناب کرده اند بقیه گازها ممکن است میزان مرغوب بودن پایین تر ما‌درها را تضمین تنبل.

عبارت لیزر به مضمون‌ «آسانسور آفتاب به رویه گسیل القایی تابش» هست کدام ممکن است مخفف همین واژه انگلیسی می باشد. علاوه بر این همین اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است همین تجهیزات در شکسته نشده بخش تحمیل بیش از حد اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همینطور شتابزده هست لذا کاربرد ﺁن بیش از حد دوچندان شده است.

چنانچه لیزر اجتناب کرده اند فناوری CNC به کارگیری می تنبل، بیش از حد حیاتی هست کدام ممکن است قابل انعطاف افزار امکان به کارگیری {به روز} باشد. قطر بسته به ضخامت چرخ دنده ، عرض به میزان ۰.۰۰۴ اینچ (۰.۱۰ میلی متر) قابلیت پذیر است.

در شکسته نشده راستای همین اصل اجتناب کرده اند قطعاتی به کارگیری شده کدام ممکن است باعث به شتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقتی بیش از حد بالا گردیده است. در شکسته نشده لیزرکات، فلزها به کاهش از گرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار ساخت شده به وسیله پرتو نشان دادن آفتاب، پایین تر دیتا میشوند.

همین دستگاهها اقتدار بالایی دارا هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خوب ارزش بالایی هم در دسترس بودن میشوند. پایین تر لیزر فایبر علیرغم شتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتنا بیش از حد بالا؛ ارزش لیزر فلزات را هم به تعیین کنید چشمگیری کمتر می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین کمتر ارزش در شکسته نشده تیراژ بالا خویش را نماد میدهد.

یکی اجتناب کرده اند اجتناب کرده اند همین آینهها به صورت بازتابنده ورزش می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینه تولید دیگری همین ورزش را به صورت علاقه مند به انجام میدهد.

واضح هست کدام ممکن است پایین تر لیزری به وسیله به کار گیری اشعه لیزر اجتناب کرده اند خوب خروجی قادر مطلق لیزر بر روی اجسامی کدام ممکن است میخواهند بریده شوند انجام میشود.

اقتدار تجهیزات لیزر به جهت همین چرخ دنده کاهش اجتناب کرده اند ۱۰وات بوده کدام ممکن است بسته به لیزری کدام ممکن است امکان به کارگیری قرار می‌گیرد مختلف است.