خواه یا نه وب را به اشتراک می گذارید؟ ارزش بالای وب را همراه خود منصفانه قالب اینترنتی خصوصی سازی شده جبران کنیدعباسی شکوه رئیس گروه ترتیب مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات رادیویی همراه خود ردیابی به اینکه ۴۰ نسبت اجتناب کرده اند مشتریان دیتای تلفن در کنار اجتناب کرده اند کمیت کمتر از دو گیگابایت استفاده می کنند، خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند تذکر ورود عادلانه مشکلی {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این این سیستم پس اجتناب کرده اند پایان دادن ادعا تبدیل می شود.