در عکسها: رمضان {در سراسر} جهانهمه ساله همراه خود فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، مسلمانان جهان همراه خود آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای بومی اجتناب کرده اند این ماه ارزشمند استقبال می کنند.