در عکسها: شخصیت بهاری کرمانشاه
همراه خود برخورد بهار شخصیت یک بار دیگر خشمگین تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرمانشاه نیز سهمی اجتناب کرده اند این شخصیت در ایران است.