در عکسها: ناوبر معدن
شهرستان گرمسار در استان سمنان {به دلیل} از گرفتن معادن سرشار اجتناب کرده اند نمک، ۸۰ سهم نمک خالص ملت را تامین می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید این معادن جدا از جاذبه های گردشگری، خواص درمانی نیز دارند، این معادن {به دلیل} آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای نیمه بیابانی، خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک جهان گرمسار {در تابستان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمستان محل قرارگیری خوبی برای بازدید مسافران است. جهان الگوی گردشگری «بانیه کوه» در شمال شهرستان کرمسار قرار دارد. این جهان {به دلیل} قرار تکل در مسیر درست حرکت کنید خیابان باستانی گرمسار (خوار) به مازندران اجتناب کرده اند اهمیت تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش خاصی برخوردار است. از قلعه های باستانی استوناوند، ریگ تاپیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کله ای غبری اجتناب کرده اند جاذبه های این جهان هستند.