دلیل مشاور مجلس دانستن درباره دیدار مجلس همراه خود امیرعبدالله را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقری: هیچ پیش نویسی دانستن درباره مذاکرات {وجود ندارد}/ برخی اجتناب کرده اند نمایندگان تفاهم نامه های رویدادها را پیش نویس می دانستند.. بعد از همه بالقوه است این تبصره ها هم خوب پیش نویس باشد. دیدگاه مشترک طرفینجلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون ایمنی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش خارجی مجلس نمایندگان در خصوص عمیق دیدار همراه خود وزیر امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس نیروی کار مذاکره‌کننده هسته‌ای ذکر شد: رایزنی‌ها اجتناب کرده اند طریق میانجی‌پرهزینه در جاری انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید نتیجه این رایزنی ها خاص احتمالاً خواهد بود.»