دیپلماسی سفارشی آمریکا – ایسنااخیراً کشورهای عضو شورای حقوق بشر گروه ملل متحد به اصرار آمریکا، ظرف تعدادی از ساعت مشارکت روسیه {در این} شورا را به حالت افتادگی درآوردند. رویه‌ای کدام ممکن است بالقوه است برای کسی جز آمریکا به این سرعت هر دو همراه خود ضمانت امکان‌پذیر نباشد. چون آن است دیدیم اعضای این گروه کدام ممکن است قرار بود محفلی برای حفاظت اجتناب کرده اند حقوق اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی باشد، سال‌هاست کدام ممکن است اقدامات قاطعی را علیه جنایتکاران جنگی اسرائیل به طور قابل توجهی در نبرد‌های غزه، عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید. . امارات متحده عربی، جایی کدام ممکن است صدها زن، شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک یمنی تشنه ماجراجویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاه طلبی هستند.

به گزارش ایسنا، این حضور آمریکا در شورای حقوق بشر عامل جدیدی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکایی ها سال هاست کدام ممکن است جایگاه شخصی را در محافل در سراسر جهان اجتناب کرده اند شورای ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجمع کلی گروه ملل گرفته به همان اندازه کوچکترین بلوک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای فرامرزی تحمیل کرده اند. علاوه بر این حقوق بشر جدا از تولید دیگری نهادهای عالی بین‌المللی، سقف شورا بعدی اجتناب کرده اند ۲ موضوع بین‌المللی تولید دیگری، شبیه به‌طور کدام ممکن است دیدیم، علی‌رغم نشست بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه‌گیری فوری با توجه به نبرد اوکراین در کل سال‌ها، در صحنه‌های هولناک این کشتار بی‌سابقه است. . کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرنظامیان در کل نبرد غزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن انتخاب ها موثری نگرفتند.

حتی درگیر‌کننده‌تر ژست حقوق بشری است کدام ممکن است واشنگتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش تنها همراه خود تعدادی از موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعات برگزیده شده برخورد کرده‌اند، در حالی کدام ممکن است با توجه به برخی مربوط به اوکراین سکوت کرده‌اند هر دو همراه خود محکومیت شفاهی نوک می‌دهند.

آمریکا کدام ممکن است اجتناب کرده اند روزهای آغازین نبرد در اوکراین ورزش می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هیچ ابزاری برای متحد کردن جهان علیه روسیه دریغ نکرده است، اخیراً گزارش حقوق بشری خیلی شبیه همه گزارش های زودتر دانستن درباره اتهامات مکرر علیه برخی ملت ها آشکار کرده است. نبود نامی برای اسرائیل شناخته شده به عنوان بهترین آپارتاید به روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایات آن واضح است.

آمریکا به همان اندازه به در امروز اجتناب کرده اند شوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردی نسبت به مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار بر فلسطین، اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات دوری نکرده {است تا} آنها را مجبور به متعهد شدن مواضع ضد مسکو در نشست های در سراسر جهان تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را {به سمت} غرب بکشاند. تحمیل جهان، ۹ در گزارش سالانه جدیدترین آشکار شده، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ انجمنی به جنایات شرکای اسرائیلی، سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماراتی شخصی در فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن ردیابی می تنبل.

آمریکایی ها کدام ممکن است در امروز اوکراین را بهانه ای برای باور جاه طلبی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحکیم هژمونی شخصی قرار می دهند، طی هفت دهه در هر راهپیمایی نیازها سیاسی شخصی را در قالب سخنرانی هایی منقش به عبارات حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکسها تحریک آمیز اجتناب کرده اند مبارزات اوکراینی دنبال کرده اند. همراه خود روسیه بود. این حزب برای حفاظت اجتناب کرده اند متحد سابق شخصی، اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایمال کردن حقوق فلسطینیان اجتناب کرده اند هیچ تلاشی دریغ نکرد.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، دولتی کدام ممکن است کمک های ارتش به مصر را به بهانه داده ها ضعیف حقوق بشری فهیرا افتادگی می تنبل، اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، همراه خود بودجه های کلان موافقت می تنبل به همان اندازه اسرائیل را به سمت فلسطینی هایی کدام ممکن است تنها سلاحشان سنگ است، تجهیز تنبل. اجتناب کرده اند عالی سو علیه مخالفان مواضع ضد روسی مربوط به عمران خان توطئه می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری اجتناب کرده اند صدور تصمیم علیه اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو حتی صدور آن جلوگیری می تنبل.

سوالی کدام ممکن است در همین جا مطرح تبدیل می شود اینجا است کدام ممکن است جهان به همان اندازه چه ابعاد تفریحی این تفریحی های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلدری آمریکا {خواهد بود}؟ شورای حقوق بشر کدام ممکن است توسط واشنگتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تل آویو خرس عنوان اقدامات «عمدی» سرنگون شد، به همان اندازه کی مربوط به سایر نهادهای در سراسر جهان ابزاری برای آمریکا برای حضور در درخواست شده است های شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور انتخاب ها اساساً مبتنی بر قوانین دقیق باقی خواهد ماند؟ ? استانداردهای انسانی؟

آنچه در امروز دنیا به طور قابل توجهی خاورمیانه اجتناب کرده اند آن مبارزه کردن می برد، فقدان شجاعت دولتمردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاستمداران برای ایستادگی به سمت ظلم غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق واقعیت است. هر کشوری کدام ممکن است به قطعا ارزش آن را دارد های اصیل انسانی پایین تنبل. در راستای مزیت شخصی، ۹ حقوق بشر در واقع باور خواهد کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ خواستن فلسطینیان به برابری.

جهان باید صدای شخصی را برای نوک دادن به دیپلماسی عادی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروپاشی اخلاقی کدام ممکن است در امروز جهان را فرا گرفته است، بلند تنبل به همان اندازه همراه خود این سوراخ سیاسی نبرد تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد های انسانی را بر مزیت سیاسی ترجیح دهد به همان اندازه طرف مقابل برای تجهیز غیب به رقبا بپردازد. . ملتی کدام ممکن است به ناحق همراه خود سلاح ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمانی های مردمش در آن سوی کره پایین جان می دهد.

انتهای پیام

درد

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر