راهپیمایی روز جهانی قدس در گیلان – رشتراهپیمایی روز جهانی قدس در گیلان - رشت

ایسنا/ گیلان افراد گیلان همراه خود حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس، آزادی قدس شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد مظلوم فلسطین را فریاد زدند.

soreces

مطلب پیشنهادی


ایسنا/ خوزستان معاون آموزشی گروه جهاد آموزشی خوزستان همراه خود ردیابی به اینکه نقش ها خانگی بهتر از …