راه پیروزی در کارزار مالی اجتناب کرده اند انگشت کارمند می گذردایسنا/ لرستان استاندار لرستان اظهار داشت: راه پیروزی در کارزار مالی اجتناب کرده اند انگشت کارمندان می گذرد.

دکتر فرهاد زیویار همراه خود صدور پیامی روز جهانی کارمند را به وی تبریک اظهار داشت.

در محتوای متنی این پیام آمده است؛

شناسایی خدا

پیامبر اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم فرمودند:

«بر هر مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمانی وظیفه قانونی بجویید»

رزق را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمانی حلال بر همه پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها مسلمان واجب است.

کامل الاخبار (شعر)

امروزه پویایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط در جوامع به طور مستقیم همراه خود اقتصاد پرانرژی تکیه کن به کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده در کنار همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فرآیند های نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات بنیان گفته می شود.

انجام کار آمیخته همراه خود امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوشش اجتناب کرده اند مشخصه های بارز کارگری است کدام ممکن است همراه خود نگاهی دلسوزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالصانه برای تعالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی اقتصاد گروه امتحان شده می تدریجی.

شکی نیست کدام ممکن است بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت مرهون امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوشش زحمتکشان احترام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه پیروزی در کارزار مالی اجتناب کرده اند انگشت کارمندان می گذرد.

عرق توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید چروک توجه حکایت اجتناب کرده اند امتحان شده بی حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حصر برای حرکت به ورودی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثواب آن فداکاری کارمند در پیشگاه خداوند متعال است.

اینجانب ضمن آرزوی بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی روز جهانی کارمند را به این قشر پرتلاش، پرتلاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهنیت عرض نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خداوند متعال برای ایران گران پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود روزافزون مسئلت دارم.

فرهاد زیویار

استاندار لرستان

تأمین