رستمی: تیم ها در صدد تحمیل دشمنی بین مردمان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان هستندعالی کارشناس امتیازات افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو اظهار داشت: پوشش این ملت در برخورد همراه خود پناهجویان افغان باید بر ایده این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت باشد به همان اندازه کار احساسی.

علی رستمی در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، همراه خود ردیابی به تحولات فعلی در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان در خصوص موضوع مهاجران افغانستانی در کشورمان، اظهار کرد: اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است طالبان امکانات را در افغانستان به انگشت گرفتند، شاهد بودیم. مهاجرت متنوع اجتناب کرده اند پناهندگان اجتناب کرده اند این ملت.» کشورهای همسایه اجتناب کرده اند جمله ایران. متوجه می شویم کدام ممکن است این انواع در ملت ما در آمارهای غیر مناسب به بیش اجتناب کرده اند ۵ میلیون نفر می رسد. {در میان} این پناهجویان، اقوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های مختلف اجتناب کرده اند جمله انواع زیادی اجتناب کرده اند طالبان شناخته شده به عنوان پناهنده به ایران آمده اند.

وی افزود: به آموزش داده شده است افسران ملت مرزهای ما تحمل مدیریت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اشخاص حقیقی {نمی توانند} سهوا هر دو با بیرون اطلاع زودتر وارد ملت شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بدان معناست کدام ممکن است انواع مهاجران افغان در سال قبلی به قدری بیش از حد بوده کدام ممکن است {نمی تواند} باشد. آنها با بیرون هشدار وارد ملت شدند، به همین دلیل شخصاً باید پوشش ملت در پذیرش پناهجویان افغان {به دقت} مورد تحقیق قرار گیرد به همان اندازه مشکلات آن سریع رفع شود. پرس و جو ممکن است هم اینجا است کدام ممکن است سال قبلی این انواع مهاجر وارد ملت شدند با این حال چرا الان این بازدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات درمورد به آنها چاپ شده تبدیل می شود؟ ممکن است در نظر گرفته شده می‌کنم آنچه همراه خود آن گذراندن هستیم ساده نیست، با این حال گروه‌ها امتحان شده می‌کنند بین مردمان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان دشمنی تحمیل کنند، در حالی کدام ممکن است در شرایط حال این به نفع ایران نیست.

رستمی اظهار داشت: بالقوه است برخی تمایل های طالبان، داعش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکفیری داشته باشند، با این حال همه نمی توانند شخصی را همراه خود این شرایط وفق دهند. متنوع اجتناب کرده اند پناهجویان برای خطرناک اجتناب کرده اند تنظیم ناامن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستار کار به ایران آمدند.

کارشناس امتیازات افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو اظهار داشت: در شرایط کنونی همراه خود ملاحظه به انواع هزاران و هزاران مهاجر افغان می توانیم ۲ پوشش داشته باشیم. اول اینکه همراه خود فروش بدیهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضاسازی آنها را {به سمت} دشمنان در ملت سوق ندهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده این سیستم ریزی دقیق، گام به گام را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون هیچ مانعی مدیریت امور را توسط دست بگیرند. .

وی راهنمایی کرد: عالی راه رفع حیاتی امکان تحمیل کمپ در عوامل صحیح ملت معادل آلمان، ترکیه، یونان، سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ملت ها اطمینان حاصل شود که اکتسابی بودجه اجتناب کرده اند گروه ملل برای پناهجویان است. وزارت ملت، پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی در کنترل هستند.» این وضعیت ها را مدیریت کنید به این انجمن اولاً پناهندگان دارای وضعیت صحیح برای همه زمانها، وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرویس بهداشتی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثانیا اجتناب کرده اند خطرات بالقوه برای افراد جلوگیری تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به مرور زمان اشخاص حقیقی روال می توانند آسیب رسان شناخته شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط گروه ها تعیین شوند. اردوگاه

رستمی افزود: در عین جاری در نظر گرفته شده می کنم باید مدیریت مرزها بدتر کردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر در شرایط حال کمپ ها {وجود ندارد}، حداقل در مرحله یک باید امکانات تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس کمپ های غول پیکر تحمیل شود. این واقعیت کدام ممکن است مهاجران با بیرون این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت وارد ملت می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ملت خارج می شوند، مشکلاتی را در محله ای تحمیل می تدریجی کدام ممکن است اشکال بیکاری خاص شخصی را دارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساسیت باید مستمر باشد به همان اندازه بصیرتی.برای ریاست جمهوری طالبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهروندانش.به همین دلیل، خواهیم شد آگاهانه برای مشکلاتی کدام ممکن است مهاجرت برای ملت تحمیل می تدریجی، کنار هم قرار دادن شویم.

وی کسب اطلاعات در مورد تاثیر حادثه مشهد بر تحولات فعلی اظهار داشت: معتقدم اتفاقی کدام ممکن است در مشهد افتاد عالی تصادف این سیستم ریزی شده بود کدام ممکن است در نتیجه نبرد بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان می شد.

وی اظهار داشت: این سیستم ریزی صحیح برای اسکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل امکانات درمانی برای پناهجویان افغانستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری پوشش بالقوه بلند مدت ایران برای مقابله همراه خود مشکلات پناهجویان عالی نیاز است کدام ممکن است باید بدون در نظر گرفتن سریعتر آن را مدیریت کنیم. پوشش ملت در معامله با به موضوع پناهجویان افغان باید بر ایده این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت باشد به همان اندازه کار احساسی.

انتهای پیام/

تأمین

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر