رفع منصفانه معمای ۶۰ ساله با توجه به شراره های عکس ولتایی


دانشمندان ناسا منصفانه معمای ۶۰ ساله کسب اطلاعات در مورد انفجار در خورشید را رفع کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اختراع ممکن است به باز کردن پتانسیل همجوشی هسته ای کمک تنبل.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند آیه، دانشمندان ناسا یکی اجتناب کرده اند متعدد اجتناب کرده اند اسرار ستاره مرموز منظومه ما را اختراع کرده اند: فرم اجتناب کرده اند شعله های عکس ولتایی کدام ممکن است تعدادی از دقیقه اندازه می کشد نشاط کافی برای تامین نشاط پایین به مدت ۲۰۰۰۰ سال همراه خود سرعت های غیر قابل تصور ساخت می تنبل.

به مشاوره ناسا، بیش اجتناب کرده اند نیم قرن است کدام ممکن است دانشمندان در امتحان شده برای درک فرآیندی به تماس گرفتن “پیوستن مجدد مغناطیسی فوری” بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محققان ناسا بالقوه است به تازگی آن را اختراع کرده باشند.

پیش به سوی نشاط بی نهایت

این اختراع ممکن است ادراک جدیدی با توجه به فرآیندهایی حاضر دهد کدام ممکن است می توانند کاربردهای ممکن روی پایین داشته باشند، قابل مقایسه با همجوشی هسته ای، کدام ممکن است هدف آن استفاده اجتناب کرده اند نشاط خیلی شبیه همراه خود نشاط ساخت شده توسط خورشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستارگان است. علاوه بر این ممکن است پیش سوراخ بینی های از محسوس تری اجتناب کرده اند طوفان های پایین گرمایی حاضر دهد کدام ممکن است ممکن است از دستگاه دیجیتال قابل مقایسه با تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ها را خرس تأثیر قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختل تنبل.

باربارا گیلز، دانشمند وسط پروازهای فضایی گودارد ناسا دلیل داد: «در پایان، اگر بتوانیم نحوه پیوستن مجدد مغناطیسی را درک کنیم، می‌توانیم رویدادهایی را پیش‌سوراخ بینی کنیم کدام ممکن است می‌توانند روی پایین تأثیر بگذارند، قابل مقایسه با طوفان‌های ژئومغناطیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شراره‌های عکس ولتایی».

او اظهار داشت: «اگر بتوانیم نحوه پیوستن مجدد را درک کنیم، به تحقیقات نشاط نیز {کمک می کند}، از محققان می توانند میدان های مغناطیسی را در تجهیزات های همجوشی بیشتر مدیریت کنند.

دانشمندان ناسا اجتناب کرده اند “ماموریت مغناطیسی تعدادی از مقیاسی” (MMS) ایده ای را حاضر کرده اند کدام ممکن است فرآیندهایی را کدام ممکن است در کل پیوستن مجدد مغناطیسی فوری رخ می دهد را دلیل می دهد.

Yi-Hsien Liu، نویسنده بی نظیر این بررسی، اظهار داشت: ما در پایان متوجه شدیم کدام ممکن است چه چیزی اکثریت اینها پیوستن مجدد مغناطیسی را فوق العاده فوری می تنبل. اکنون ما منصفانه ایده برای دلیل مناسب آن داریم.

پیوستن مجدد مغناطیسی در پلاسما اتفاق می‌افتد، روزی کدام ممکن است نشاط کافی به بنزین داده می‌شود به همان اندازه اتم‌هایش را اجتناب کرده اند هم کنار تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکترون‌هایی همراه خود بار عقب کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید یون‌هایی همراه خود بار خوش بینانه باقی نگه دارد. {در این} استراتژی، پلاسما برای عجله نشاط مغناطیسی را به از گرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتاب تغییر می تنبل.

پیوستن مجدد مغناطیسی فوری، به طور قابل توجهی، {به دلیل} ماهیت قابل پیش سوراخ بینی آن، دانشمندان را مجذوب شخصی کرده است. گیلز می‌گوید: «ما مدت‌هاست کدام ممکن است می‌دانستیم پیوستن مجدد فوری همراه خود سرعت مشخصی اتفاق می‌افتد، کدام ممکن است به تذکر تقریباً تدریجی است، با این حال اینکه واقعاً چه چیزی این نرخ را افزایش می‌دهد منصفانه کلید است.

تجزیه و تحلیل فرآیندهای منظومه شمسی

تحقیقات جدید نماد می دهد کدام ممکن است پیوستن مجدد فوری ساده در پلاسماهای با بیرون برخورد در حال وقوع است، فرم پلاسما کدام ممکن است ذرات آن به گونه ای ظریف شدند کدام ممکن است همراه خود یکدیگر برخورد نمی کنند. در منطقه، جایی کدام ممکن است پیوستن مجدد فوری در حال وقوع است، اصولاً پلاسما در شبیه به حالت با بیرون برخورد است.

ناسا در ادعا ای گفتن کرد کدام ممکن است ایده جدید علاوه بر این نماد می دهد کدام ممکن است پیوستن مجدد فوری توسط “تأثیر هال” کدام ممکن است کار با هم بین میدان های مغناطیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان های {الکتریکی} را توضیح دادن می تنبل، تسریع می یابد. در کل پیوستن مجدد مغناطیسی فوری، یون ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکترون ها به طور به صورت جداگانه حرکت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید “تأثیر هال” آغاز به تحمیل خلاء نشاط ناپایدار می تنبل کدام ممکن است در نتیجه پیوستن مجدد تبدیل می شود. فشار ناشی اجتناب کرده اند میدان های مغناطیسی احاطه باعث تبدیل می شود کدام ممکن است خلاء نشاط منفجر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشها زیادی نشاط همراه خود سرعت قابل پیش سوراخ بینی آزاد شود.

پلاسما به میدان های مغناطیسی فوق العاده ظریف است، این دلیل است است کدام ممکن است راکتورهای همجوشی هسته ای به تماس گرفتن توکاماک اجتناب کرده اند آهنرباهای قدرتمندی برای به دام انداختن پلاسما در سراسر پاسخ همجوشی استفاده می کنند.

گام بعدی برای دانشمندان MMS ناسا اینجا است کدام ممکن است ایده شخصی را همراه خود ۴ فضاپیمای کدام ممکن است به تعیین کنید هرمی به در اطراف پایین می چرخند، آزمایش کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها امکان می دهد استراتژی پیوستن مجدد را در پلاسما با بیرون برخورد همراه خود وضوحی اصولاً اجتناب کرده اند پایین بررسی کنند.

این اکتشافات ممکن است به باز کردن پتانسیل همجوشی هسته ای کمک تنبل، کدام ممکن است نویدبخش نشاط ثابت بی حد و مرز در همین جا روی پایین است.

محققان یافته های شخصی را در روزنامه Nature Communications آشکار کردند.

انتهای پیام