روبرو شدن به در حال مرگ چلسی توماس توکل باید بیشترین گفتن است


زرد آبی دلهره آور است

سپس ورزشی اجتناب کرده اند بین {می رود}
{هیچ کس} پیش بینی نداشت کدام ممکن است این ورزشی اجتناب کرده اند چلسی پس اجتناب کرده اند بردن اجتناب کرده اند صدر، واقعا برتر باشد

فوتبال در همه زمان ها اینگونه است
می بینیم کدام ممکن است بایرن هم بردن شد

اجتناب کرده اند همه مهمتر، آنها امشب یکی اجتناب کرده اند بهتر از ورزشی های گذشته تاریخی لیگ قهرمانان اروپا را انجام دادند.