روسیه اجتناب کرده اند شورای حقوق بشر گروه ملل متحد افتادگی شد
مجمع نهایی گروه ملل متحد روسیه را همراه خود ۹۳ رای اجتناب کرده اند عضویت در شورای حقوق بشر محروم کرد.