سندیکای تکنسین های کامپیوتر: افزایش تعرفه ها قیمت کامپیوتر لپ تاپ را بین ۵ به همان اندازه ۶ نسبت افزایش می دهد.محمدرضا فرجی، رئیس سندیکای متخصصان کامپیوتر تهران، حداقل قیمت لپ‌تاپ را ۹ میلیون تومان ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: طی روزهای بلند مدت افزایش تعرفه‌ها موجب افزایش قیمت کالاهای فناوری داده ها اجتناب کرده اند جمله لپ‌تاپ ممکن است. ۵ به همان اندازه شش نسبت