سند بهبود مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال کشاورزی استان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتایسنا/ ایلام سند بهبود مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال کشاورزی استان همراه خود حضور معاون وزیر اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اعضای کارگروه اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان تجزیه و تحلیل شد.

دکتر. «شهریار عباسی» در مونتاژ کارگروه اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان گفت: این ساختار همراه خود هدف استفاده اجتناب کرده اند قابلیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی برای تعمیر مشکلات فعلی در راستای محافظت روستاییان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند مهاجرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرنشینی در ۲۵ هزار روستای ملت بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام شده است. .

وی افزود: اطمینان حاصل شود که تجزیه و تحلیل کارشناسی این ساختار، پس اجتناب کرده اند تحقیق ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب وظایف، در بلند مدت نزدیک مونتاژ تخصصی همراه خود حضور استانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های ذیربط برگزار تبدیل می شود.

معاون استاندار همراه خود دقیق اینکه موضوع بهبود متوازن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمایش فضایی باید در چارچوب این ساختار دیده شود، اضافه کرد: هدف اینجا است کدام ممکن است به طرحی برسیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند دل این دوره ها مربوط باشد.

انتهای پیام

soreces

مطلب پیشنهادی


منصفانه مشاور مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نیت نهضت عدالت خواهی امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی …