سهم بازماندگان از مستمری مادر سهم بازماندگان از مستمری مستمری مادر


در صورتی که مادر کارمند مشمول قانون تامین اجتماعی و یا کارمند مشمول قانون استخدامی کشور باشد، موضوع تعیین حقوق مادر پس از فوت یکی از موضوعات مهم مربوط به فوت وی است.

قسمت باقیمانده مستمری مادر

پس از فوت مادر، مسائل مختلفی در بین وراث او به وجود آمده است که باید طبق موازین قانونی حل و فصل شود. از جمله این مسائل، تقسیم ارث مادر و تعیین وضعیت مهریه و سایر حقوق مالی او در زندگی مشترک است. از مجله دلتا تا موضوع این مقاله قسمت باقیمانده مستمری مادر ما پرداخت می کنیم

قسمت باقیمانده مستمری مادر

در تعیین نقش حقوق مادر پس از فوت، این موضوع که این حقوق به چه کسانی تعلق می گیرد و همچنین سهم بازماندگان از حقوق مادر پس از فوت نیز حائز اهمیت است. از آنجایی که در این مورد مفاد متفاوتی در قانون تامین اجتماعی و قانون استخدام کشور وجود دارد، در این قسمت به بررسی میزان سهم حقوق بازماندگان پس از فوت مادر در دو قسمت جداگانه می پردازیم.

سهم بازماندگان از حقوق مادر پس از فوت در قانون تامین اجتماعی

قانون تامین اجتماعی در ماده ۸۳ خود به تعیین سهم بازماندگان از حقوق مادر پس از فوت، قبل از بازنشستگی و پس از رسیدن به سن بازنشستگی تامین اجتماعی می‌پردازد. درصد سهام بازماندگان را مشخص می کند. بر اساس این ماده سهم بازماندگان از مستمری مادر متوفی به شرح زیر است: سهم زوج ۵۰ درصد است. سهم فرزندان ۲۵ درصد و اگر پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند ۵۰ درصد است. سهم هر یک از والدین بیمه شده متوفی ۲۰ درصد حقوق وی می باشد.

نکته قابل توجه این است که اولاً اگر مجموع سهام بازماندگان از حقوق مستمری مادر متوفی بیشتر شود، سهم هر یک از وراث به نسبت کاهش می یابد. ثانیاً در صورت فوت یکی از بازماندگان یا انقضای شرایط دریافت مستمری، سهم وی بین سایر مستمری بگیران تقسیم می شود. اگر به قوانین ارث علاقه دارید، به مقاله محاسبه سهم ارث فرزندان ذکور و اناث به راحتی مراجعه کنید.

سهم بازماندگان از مستمری

سهم بازماندگان از حقوق مادر پس از فوت در قانون استخدام کشوری

قانون کار کشور راه بسیار ساده ای برای تعیین حقوق مادر پس از فوت و تعیین میزان سهم بازماندگان از مستمری مادر دارد. با این توضیح که طبق ماده ۸۷ این قانون مستمری مادر متوفی بین بازماندگان وی به طور مساوی تقسیم می شود.

البته قانون استخدام کشور در بحث میزان باقیمانده حق زایمان از جنبه دیگری با قانون تامین اجتماعی تفاوت دارد. آن صورت این است که اگر سهم ورثه به علت فوت یا نقصان قطع شود، آن سهم به نفع صندوق بازنشستگی کشوری ساقط می‌شود. در نتیجه به سایر وراث نمی رسد.

حقوق بازنشستگی مادر

مطالعات پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، شرایط طلاق توافقی بدون پرداخت مهریه چیست؟ خواندن

برنامه را دانلود کنید