سه شرکت کننده تاثیرگذار ما به کمیته انضباطی احضار شدند/ هواداران پایین درهای بسته ماندندایسنا/ اصفهان سرپرست روابط نهایی تجهیزات گلف ذوب آهن اظهار داشت: احضار اعضای خدمه در گذشته اجتناب کرده اند تفریحی چیزی جز اضطراب برای خدمه نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات تفریحی عصر دیروز نماد داد کدام ممکن است حسن نیت ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ خوشایند ما ناسالم است. دیدن. ” هواداران ما همراه خود سختی تفریحی کردند با این حال به همان اندازه نوک کوارتر اول پایین دروازه بودند.

محمدمهدی رمضانی در اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا، همراه خود ردیابی به تفریحی ظریف خدمه های ذوب آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرگان در چارچوب لیگ برتر بسکتبال، اظهار کرد: احضاریه انضباطی صادر شده است. با این حال یکی اجتناب کرده اند آنها با بیرون هیچ تخلفی احضار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه راه اندازی شد.

وی تاکید کرد: نتیجه این احضار روز قبل از این اجتناب کرده اند تفریحی چیزی جز ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب برای گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای خدمه ذوب آهن نبود.

سرپرست روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل تجهیزات گلف ذوب آهن
وی یکپارچه داد: برگزاری مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک کلاس ها کمیته انضباطی جذاب است با این حال با توجه به اینکه مربوط به هر جای دنیا ۱۶ دوربین اجتناب کرده اند زوایای مختلف در سالن برای گزارش عکسها برای اطمینان از بی طرفانه وجود داشته باشد. ۹ اینکه این مسئولیت مهم به حداقل یک نفر سپرده شود کدام ممکن است مشاهدات شخصی را همراه خود خوب محل کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاغذ بنویسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده آن خدمه ها را تصمیم گیری تنبل. شناخته شده به عنوان مثال توهین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فحاشی تماشاگران به گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادرفنی خدمه ذوب آهن نادیده گرفته شد.

رمضانی افزود: متأسفانه علیرغم اینکه ذوب آهن امتحان شده کرد حضوری پرقدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید راستگو در لیگ بسکتبال داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم نیاز خوبی کدام ممکن است در تمام سطوح این رقبا ها اجتناب کرده اند شخصی نماد دادیم، اتفاقات عصر دیروز نماد داد کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است خوشایند پیش {می رود}. خوب عامل ناسالم “

نکته: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند ظلم هایی کدام ممکن است در حق خدمه ذوب آهن شد، ورود نکردن هواداران این خدمه به سالن مسابقه بود. هوادارانی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تحمل آزمایش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرف ارزش های فراوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توافق فدراسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید واریز وجه اجتناب کرده اند اصفهان به تهران آمده بودند به همان اندازه نوک سه ماهه اول پایین درهای بسته منتظر کسب درآمد بودند. این در حالی است کدام ممکن است خدمه شهرداری گرگان همراه خود وجود ادعا ۲ محرومیت هواداران و سه برابر گروه مجاز همراه خود ملاحظه به اطلاع صریح کمیته انضباطی فدراسیون، ۲ ساعت مانده به آغاز مسابقه در سالن مستقر شد.

رمضانی اظهار داشت: بالغ بر ۵۰۰ هوادار گرگانی در سالن حضور داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از تماشاگران، نیمی اجتناب کرده اند سالن را نیز در طبقه همکف اشغال کردند. این قطعا تفریحی را به نفع گرگان تنظیم داد. شدیدتر اجتناب کرده اند همه نبود یگان ویژه در خارج اجتناب کرده اند سالن بود کدام ممکن است راه اندازی کار نیروهای امنیتی را برای همه هواداران دردسرساز می کرد.

سرپرست روابط نهایی تجهیزات گلف ذوب آهن افزود: متاسفانه همراه خود جدا هم توصیه تکه های پازل تفریحی دیروز به حداقل یک نتیجه {غم انگیز} می رسیم. چرا همراه خود وجود این همه داور کنار هم قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادق بسکتبال باید برای این مسابقه نامشخص داور انواع شود؟ چرا برخورد همراه خود خدمه ها خاص است؟

وی تاکید کرد: درخواست شده است تجهیزات گلف ذوب آهن چیزی جز تحمیل فضای عادلانه برای رقبا مقاوم نیست با این حال فشارهای بیرونی بر رقبا خدمه ها تاثیر می گذارد.

رمضانی اجتناب کرده اند نبود مامور بررسی دوپینگ در اولین تفریحی ۲ خدمه خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: نبود اجزا دوپینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی های تصادفی دوپینگ به جای آن بررسی های متمرکز {در این} رقبا های ظریف جای سوال کردن دارد.

به گزارش ایسنا، خدمه های ذوب آهن اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری گرگان تاکنون سه تفریحی در مرحله پلی آف انجام داده اند کدام ممکن است نتیجه آن ۲ بر ۱ به درآمد گرگان {بوده است}.

۲ خدمه عصر فردا (یکشنبه ۱۴ اردیبهشت) در ظریف ترین دیدار شخصی در ورزشگاه آزادی برای چهارمین بار به مصاف یکدیگر خواهند سر خورد. متعاقباً در صورت پیروزی شاگردان کوهیان کار به تفریحی پنجم {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر مورد دیگر شهرداری گرگان بر سکوی لیگ برتر بسکتبال لیگ برتر خواهد ایستاد.

انتهای پیام/

تأمین