سپاهان همچنان به اصول تفریحی آماری شخصی پایبند است


شاگردان محرم نویدکیا در حالی کدام ممکن است تفریحی فوق العاده خوبی را انجام می دادند همراه خود عالی گل مغلوب کارکنان سراسری قطر شدند.

به گزارش طرفداری، تصویر زیر معمول ۱۱ شرکت کننده سپاهان را آرم می دهد:

  • تفریحی همراه خود سیستم ۴۱۴۱; فرشاد احمدزاده در کانال های میانی

کارکنان سپاهان در دیدار مقابل الدحیل یادآور تفریحی زودتر شخصی مقابل پاختاکور اجتناب کرده اند سیستم ۴۱۴۱ استفاده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول مکان های گیمرها این کارکنان به خوبی این تکنیک را آرم می دهد.

در تصویر بالا می بینیم کدام ممکن است محمد کریمی یادآور تفریحی در گذشته شناخته شده به عنوان تنها شرکت کننده در پست ششم سپاهان در جاده هافبک حضور داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند او سروش رفیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرشاد احمدزاده در جاده هافبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سجاد شهبازاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدرضا حسینی حضور داشتند. شهریار موگانلو هافبک های این کارکنان نیز شناخته شده به عنوان مهاجم انفرادی برای این کارکنان تفریحی می کرد. این تکنیک شبیه به سیستمی است کدام ممکن است سپاهانی ها در فصل قبلی فوق العاده اجتناب کرده اند آن استفاده کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است حدس و گمان به در اصولاً مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نیز اجتناب کرده اند این ساختار استفاده کنند. پیش اجتناب کرده اند این دیدار برخی گمانه زنی ها را مطرح کرده بودند کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به امکانات هجومی بالای الدحیل محرم ناودکیا، او قابل دستیابی است انتخاب بگیرد مسعود ریگی را به تیمش اضافه تدریجی با این حال سرمربی سپاهان همراه خود شبیه به سیستم تفریحی زودتر وارد پایین شد به همان اندازه پایبندی شخصی را به این کارکنان آرم دهد. این تعیین کنید اجتناب کرده اند حاضر تفریحی

سپاهانی ها {در این} آرایش همراه خود فرشاد احمدزاده در کانال های میانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سجاد شهبازاده در کانال کناری می توانند مکان های خوبی را تحمیل کنند. آنها مراقب بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانستند به سادگی همراه خود تفاضل گل خوشایند الدحیل را شکست دهند با این حال همین مکان ها باعث شد به همان اندازه در این زمان شاهد پیروزی سپاهان مقابل قطر نباشیم.

  • سپاهان را به ۱ تفریحی جانبی پرشور تغییر کنید!

چون آن است {در این} تصویر می بینیم حمله ها بی نظیر سپاهان همچنان اجتناب کرده اند کانال های کناری تعیین کنید خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع مستقیما تحمل تاثیر مشارکت گیمرها این کارکنان در الگو تفریحی سازی قرار دارد. دانیال اسماعیلیفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید نورکن اجتناب کرده اند ساده ترین گیمرها کارکنان اصفهانی در زمینه تفریحی سازی هستند. در تفریحی امشب حدود ۷۳ سهم اجتناب کرده اند اقدامات هجومی سپاهان اجتناب کرده اند ۲ جناح به پایان رسید.

  • کریمی – اسماعیلیه ترجیح ترین فرآیند مونتاژ تفریحی

این تصویر نیز نمودار گذرهای محمد کریمی به دانیال اسماعیل فر را آرم می دهد. محمد کریمی همراه خود دادن ۱۱ پاس به دانیال اسماعیل ور یکی اجتناب کرده اند پرتکرارترین پاس های گیمرها این دیدار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مورد ممکن است تکنیک دوباره کار کردن سپاهانی ها را به ما آرم دهد.

وقتی عالی کارکنان اجتناب کرده اند شش شرکت کننده بیشترین پاس را به محیط ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها کارکنان داشته باشد، آن کارکنان حساب ویژه ای در پلی آف برای مدافعان جاده دارد.