سیران مورفی: اکتبر فصل بسیار خوبی برای مجموعه ای از “مکان ما در مقابل مکان آنها” است
آخرین نمونه از خشونت باشگاه GAA نشان می دهد که تماشاگران باید در حاشیه بمانند

دیدگاهتان را بنویسید