سیمئونه: در پایان پیروزی همه وقت حیاتی است. هوادارانمان را شاد کنیمسیمئونه: در پایان پیروزی همه وقت حیاتی است. هوادارانمان را شاد کنیم