شرایط انتقال مستمری بازنشستگی انتقالی


سازمان های تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی کشوری ماهانه مبالغی به نام مستمری به مستمری بگیران تحت پوشش خود پرداخت می کنند. البته با فوت یک مستمری بگیر حقوق او قطع نمی شود و به برخی از اعضای خانواده اش منتقل می شود.

شرایط انتقال بازنشستگی

یکی از مسائل مهمی که مستمری بگیران تامین اجتماعی و کشوری و خانواده هایشان با آن مواجه هستند، موضوع شرایط انتقال مستمری به فرزندان آنهاست. از مجله دلتا تا موضوع این مقاله شرایط انتقال بازنشستگی ما پرداخت می کنیم

سهم فرزند از حقوق بازنشستگی

سهم فرزند از مستمری در قانون تامین اجتماعی

بر اساس بند ۲ ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی، سهم هر فرزند از مستمری پدر یا مادر ۲۵ درصد مستمری والدین او است. اگر کودک هر دو والدین خود را از دست داده باشد، این سهم دو برابر می شود.

همچنین در صورتی که یکی از بازماندگان بازنشسته فوت کند یا خود فوت کند یا واجد شرایط دریافت مستمری شود، سهم وی بین سایر مستمری بگیران تقسیم می شود.

سهم فرزندان از حقوق بازنشستگی در قانون استخدام کشوری

قانون استخدام کشور در مواد ۸۲ و ۸۳ خود تصریح کرده است. در صورت فوت کارمند دولت نیمی از مستمری وی به وراث قانونی وی تعلق می گیرد. مگر اینکه علت فوت انجام وظیفه باشد که در این صورت میانگین حقوق کلیه کارکنان به عنوان حق وظیفه به ورثه وی پرداخت می شود.

طبق ماده ۸۷ همین قانون، برخلاف قانون تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگی کارکنان دولت به طور مساوی بین وراث تقسیم می‌شود. بنابراین سهم فرزند از مستمری پدر یا مادر به اندازه سهم سایر وراث خواهد بود.

تفاوت دیگر در خصوص انتقال حقوق بازنشستگی به فرزندان این است که در مورد کارمندان دولت، چنانچه مستمری و سهم یکی از وراث به هر دلیلی قطع شود، این سهم به سایر وراث منتقل نخواهد شد. به نفع صندوق بازنشستگی ثبت می شود.

انتقال مستمری

شرایط انتقال مستمری به فرزندان

میزان مستمری واریز شده به فرزند در مورد کارکنان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری متفاوت است. البته از سال ۱۳۹۲ و با تصویب قانون حمایت از خانواده، شرایط واگذاری حقوق بازنشستگی به فرزندان تغییر کرد.

بر اساس ماده ۴۸ قانون جدید حمایت از خانواده، «فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزند ذکور، تا سن بیست سالگی از این حقوق برخوردار خواهند شد». پس از آن تنها در صورت نیاز یا استخدام افراد معلول در تحصیلات دانشگاهی، کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان دریافت خواهند کرد.

بر اساس این ماده شرایط انتقال مستمری به فرزند به شرح زیر است:

هیچ محدودیت سنی برای انتقال مستمری به دختر وجود ندارد. فرزند دختر تا زمانی که ازدواج نکرده و شاغل نباشد می تواند از حقوق بازنشستگی استفاده کند.

سن کودک برای دریافت مستمری پدر یا مادر تا ۲۰ سال برای فرزند پسر است. پس از این سن، فرزند ذکور فقط در صورت از کارافتادگی یا اشتغال به تحصیل در دانشگاه، حق استفاده از حقوق بازنشستگی والدین خود را خواهد داشت.

حقوق بازنشستگی

مطالعات پیشنهادی: برای اطلاع بیشتر از نکات حقوقی در این زمینه سهم بازماندگان از مستمری مادر بعد از فوت چقدر است؟ خواندن

برنامه را دانلود کنید