شهرداری قالیباف نتوانست. شهرداری زاکانی سودآور شد چوب حیاط پشتی را برای احداث منطقه پارکینگ طبقاتی برداشتن تنبل
مسئولان شهرداری قلمرو عالی تهران اجتناب کرده اند ساعت ۲ بامداد روز یکشنبه نسبت به برداشتن چوب موجود در پارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای بی تجربه شیزار اقدام کردند.