صبحانه نیوز ۲۹ فروردین ۱۴۰۱; اجتناب کرده اند اخطار افزایش ۵ به همان اندازه ۶ برابری قیمت به همان اندازه دلایل ایران با اشاره به رای اخیرش به روسیه
صبحانه نیوز ۲۹ فروردین ۱۴۰۱; اجتناب کرده اند اخطار افزایش ۵ به همان اندازه ۶ برابری قیمت به همان اندازه دلایل ایران با اشاره به رای اخیرش به روسیه