صهیونیست ها حتی قبر برادرش را بمباران کردند


دوازده شهید در سال ۱۳۳۷ در دسفول خوزستان به دنیا آمدند. جانباز انقلاب در کوچه پس کوچه های اهواز مفتخر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک مدت کوتاه بعد به عضویت کمیته درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت {در این} نهاد انقلابی را برگزید.

به گزارش ایسنا، روزنامه «جوان» در شکسته نشده نوشت: محمدحسین عاشق امام خمینی (ره) بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دغدغه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارات ایشان دانستن درباره ظلم رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار بر مردمان فلسطینی گوش می داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بهانه شده است. برای چسباندن به فراوان اجتناب کرده اند همرزمانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت شهید محمد منتظری عازم جنوب لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین تبدیل می شود. شاید بتوان محمد حسین را یکی اجتناب کرده اند اولین مدافعان حرم نامید کدام ممکن است پا در جبهه از دوام فلسطین گذاشت. حوادث در مسجدالاقصی نماد اجتناب کرده اند از دوام خشمگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزافزون مردمان قهرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاع فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف صهیونیست ها دارد.

در شکسته نشده روایات خواهر شهید محمد حسین اثنی عشری آمده است:

نانوای خانگی

برادر محمد حسین در سال ۱۳۳۷ متولد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجمین فرزند خانوار بود. ما ۵ برادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ برادر اهل دزفول خوزستان هستیم. محمدحسین هفت سال تا حد زیادی نداشت کدام ممکن است پدرش فوت کرد. پدرم کشاورز بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه سال ملخ ها به همه حیاط پشتی ها حمله کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی را نابود کردند. بعد اجتناب کرده اند آن پدرم دسترس در بازار دسفول مغازه کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحمت کشید با این حال خیلی زود به رحمت خدا سر خورد. محمدحسین برای خرج خانوار کار می کرد. او تمام امتحان شده شخصی را کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ اشتباهی برای تعمیر نیازهای خانوار انجام نداد. همراه خود اینکه خیلی عظیم نبود با این حال نان آور خانه شده بود. وقتی حقوقش را گرفت ابتدا پول را به مادرش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس بخشی اجتناب کرده اند حقوقش را به نیازمندان داد. محمدحسین خیلی باهوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش رنگ بود. در بین فامیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقوامش مثل او نداشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تهیه نان حلال تلاش می کشید. محمدحسین چندین حرفه را تخصص کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان در مکانیک توانایی زیادی پیدا کرد. معلم مکانیک او می ذکر شد محمد حسین فوق العاده باهوش است. اولین باری کدام ممکن است کار را یاد بدست آوردم در مدت زمان کوتاهی یاد بدست آوردم. پس اجتناب کرده اند آن به ۱ نمایندگی سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه با کیفیت صنعتی آنها را بازیابی کرد. محمدحسین اگرچه دستمزد خوبی نداشت با این حال برای کسب تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قابلیت هایش کف دست به این کار زد.

جانباز انقلاب

ورزش انقلابی محمدحسین همراه با ورزش من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرانمان بود. انقلاب داشت پیروز می شد، به اهواز سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چهارراه آبادان مغازه ای اجاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از شاگرد داشت. برادرش اجتناب کرده اند آنجا در نشانه مردم آبادان نمایندگی کرد. او ۲ بار در تعقیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریز مأموران شاه مجروح شد.

کمیته انقلاب اسلامی

محمدحسین پس اجتناب کرده اند انقلاب به کمیته اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اداره داروها مخدر خدمت کرد. fb زحمت کشید. بعد اجتناب کرده اند ۴۰ سال اوج برادرم را در هیئت کشف کردم کدام ممکن است اجتناب کرده اند خاطرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های محمدحسین در هیئت برایم ذکر شد. محمد در مرزها پرانرژی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها زیادی به کمیته انجام داد. به آموزش داده شده است همکارانش، محمدحسین تمام امتحان شده شخصی را برای انجام تعهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولیتی کدام ممکن است بر عهده او گذاشته شده بود، انجام داد.

استقرار در لبنان

روزی کدام ممکن است محمدحسین در کمیته کشتی همراه خود داروها مخدر اهواز خدمت می کرد، کنسولگری سفارت فلسطین در کمیته بود. محمدحسین به کنسولگری سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواست کدام ممکن است او را به فلسطین بفرستند. رئیسش ذکر شد: به محمدحسین گفتم چرا گزارش عنوان احتمالاً انجام دادی؟ باید خدا را شکر کنم کدام ممکن است همراه خود گزارش عنوان من می خواهم موافقت کرد.» شهید محمد منتظری.

به امید آزادی اورشلیم

ما اجتناب کرده اند اتفاقات فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزات مردم علیه رژیم صهیونیستی اطلاع چندانی نداشتیم به همان اندازه اینکه محمد حسین برای بازدید اجتناب کرده اند فلسطین گزارش عنوان کرد. وقتی شنیدیم محمدحسین این انتخاب را گرفته است مخالفت کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتیم نمی خواهیم برویم. فلسطین کجاست؟! ذکر شد: ببین خواهر، فلسطینی ها ضعیف هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به کمک دارند. ما باید برویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها کمک کنیم. انقلاب ما پیروز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به کف دست کودک های تولید دیگری می سپاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه جایی کدام ممکن است می توانیم به آنها کمک می کنیم. {نیازی نیست} همین جا بمانیم، کارهای عکس داریم. به محمدحسین گفتم برو مادرت مریض است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به باشی خواستن دارد. ذکر شد: خواهید کرد ۵ برادر هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر ماه} یکی اجتناب کرده اند خواهید کرد مواظب مادرتان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم خودم به ماه ششم می آیم. گفتم محمد حسین همراه خود وجدان می آیی داداش؟ ذکر شد: ببین خواهرم همراه خود من می خواهم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم همراه خود خدا هستم. آخر همراه خود محمد حسین خداحافظی کردیم. منصفانه لحن در همه زمان ها همراه خود محتوای زیر می خواند:

بپرس سید قبایی در دسفول چه دارد!
هر کدام ممکن است برود زیارتش را می‌پذیرد».

گفتم محمدحسین مرادی را داری؟ “مطمئنا چرا کدام ممکن است ۹؟” او ذکر شد. محمد حسین می خواست به مردمان فلسطین کمک تنبل. درخواستش را هم اکتسابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم در روز قدس او را همراه با شهدا ببینم.

دوم خداحافظی

اعزام کدام ممکن است تکمیل شد برای خداحافظی به دزفول به اینجا رسید. هفدهم ماه رمضون بود گفتم ۹! ذکر شد من می خواهم به فلسطین می روم. گفتم به مادر در نظر گرفته شده می کنی؟ خدا خوشایند است. باشی همراه خود مادرت هستی

چون مسافر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه نمی گرفت، برایش وعده های غذایی مناسب کردم. مادرم در آن نقطه خانه نبود. داداش نماز اول وقتش را خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد موجود است همراه خود هم بخوریم. گفتم بخور، بعداً بخور، آنقدر در در نظر گرفته شده قدم گذاشتن بود کدام ممکن است انصافاًً فراموش کرد ماه مبارک رمضان است. بعد ذکر شد موجود است بگو خیالت دستی باشد. من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدحسین خیلی صمیمی بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید او اجتناب کرده اند دوستان صمیمی من می خواهم بود. متنوع اجتناب کرده اند این سیستم های انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های تولید دیگری را همراه خود همراهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق انجام داده ایم. وقتی دیدم خیلی اصرار دارد وعده های غذایی را بخورد، گفتم محمد حسین من می خواهم روزه ام! سیلی محکمی به ابرو او زد. گفتم مسافر چرا تفریحی می کنی! روزه اختیاری است! ذکر شد میدونم ولی جلوی باشی چیزی نخورم. تفنگش را تکان داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلحه‌اش را به کمیته داد، با این حال مقداری اجتناب کرده اند گلوله‌های باقی‌مانده در وسایلش را به من می خواهم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد آبجو را به کمیته ببر. دوم جدایی یک بار دیگر دستش را بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتم محمد حسین نمی توانی بروی! خواهرم ذکر شد این جمله را تکرار نکن. من می خواهم باید بروم … او سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون به وجود او را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحال از شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیارم خوشحال از می کنم. محمد حسین فوق العاده مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا را شاکرم کدام ممکن است پا در این مد گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حریم خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام حفاظت کرد.

مشتاق در مورد امام (ره)

به محض اینکه برادرم انتخاب به قدم گذاشتن گرفت، همسرم به من می خواهم ذکر شد منصفانه بار کدام ممکن است همراه خود محمد حسین برای زیارت امام خمینی (ره) به قم رفتیم، امام دانستن درباره مردمان فلسطین صحبت می کردند. محمدحسین انصافاًً به سخنان امام ملاحظه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به من می خواهم ذکر شد کدام ممکن است دیدم مقام معظم مدیریت با اشاره به مردمان فلسطین نیز صحبت کردند. همسرم می ذکر شد محمدحسین همراه خود ماشینش در بزرگراه قم به دزفول در نظر گرفته شده می کرد. خودت را پیدا کن در سال ۱۳۵۸ به سرپرستی شهید منتظری به جنوب لبنان اعزام شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند گذراندن فاصله آموزشی به فلسطین سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۹ ماه در فلسطین ماند.

تعیین محمد شهید

محمدحسین پس اجتناب کرده اند گذراندن فاصله آموزشی چریکی، وظیفه گروهی را در فلسطین به عهده گرفت. هم تیمی هایش می گویند او موفق را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده ورزش کرده بود. همراه خود اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوشش همه را به وجد می آورد. گویی لشکری ​​منصفانه نفره وارد میدان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله می تنبل. به آموزش داده شده است همرزمانش، محمدحسین شجاعت زیادی اجتناب کرده اند شخصی نماد داده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون اجتناب کرده اند تذکر فنی توانایی داشت، در آنجا دستگاهی طراحی کرد کدام ممکن است فرصتی داشته باشد توپ های با کیفیت صنعتی را حمل تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان در برخورد همراه خود دشمن ضربات زیادی وارد کنند، با این حال شبیه نیروها بود. اجتناب کرده اند رژیم محمدحسین.تعیین. برادرش پس اجتناب کرده اند ۱۴ ماه مجاهدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهدت های فراوان خودت را پیدا کن در ۱۰ دی ماه ۱۳۵۹ در عملیاتی بر تأثیر اصابت ذرات خمپاره به بیانیه سوگند خورده رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیکرش در قبور شهدای فلسطینی به ناخوشایند سپرده شد. برادر ۲۲ ساله اش وقتی محمدحسین آنجا بود نامه ای برای ما نوشت کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند شهادتش برایمان به اینجا رسید. ۴۲ سال اجتناب کرده اند آن زمان ها می گذرد، متاسفانه محتوای متنی نامه را فراموش کردیم. عکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل محمدحسین را امانت نگه داشتیم.

اطلاعات سفارت فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده

آن روز را خوشایند به یاد دارم. درگیری تحمیلی آغاز شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دزفول زیر بمباران بعثی ها بود. ۱۲ روز بعد اجتناب کرده اند بیانیه سوگند خورده محمد حسین، تعدادی از نفر اجتناب کرده اند سفارت فلسطین برای اسکان ما آمدند. منصفانه مترجم همراه خود آنها بود. دوم ای کدام ممکن است {در خانه} نشستند، یک بار دیگر خانه را بمباران کردند. کودک ها سراسیمه به جاده دویدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکه های گچ را برای اسکان آوردند. مهمانان فلسطینی وقتی آن صحنه را دیدند گفتند باشی کیستی؟ ما در نظر گرفته شده می کردیم شرایط ما بدترین است، با این حال به نظر می رسد مانند است خواهید کرد هم شرایط سختی دارید. آن زمان ها درگیری معاصر آغاز شده بود. به آنها گفتم این جاده مقدم نبرد همراه خود دشمن است. ما ایستاده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بمباران بعث نمی ترسیم. این شخصی ورودی است. مردمان دزفول والدین از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت هستند. لبخندی روی لبانش موقعیت بست. به سختی بعد عکسی اجتناب کرده اند محمدحسین به ما نماد دادند. گفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مترجم را تفسیر کردند، ابتدا اجتناب کرده اند شجاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلاوری محمد حسین رئوس مطالب کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند بیانیه سوگند خورده برایمان گفتند. در واقع ۲ روز گذشته اجتناب کرده اند بیانیه سوگند خورده محمدحسین به همسرم اطلاع دادند. اجتناب کرده اند سپاه دزفول به منزل عمویش کدام ممکن است در کمیته بود رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبر بیانیه سوگند خورده محمدحسین را دادند. پسرم هم به همسرم خبر داد، با این حال ذکر شد جرات ندارم خبر بیانیه سوگند خورده را به خانوار‌ام بدهم. به هر طریقی، حداقل خودمان را دلیل ندادیم. منصفانه روز مادرم به من می خواهم ذکر شد برو شهیدآباد، شهیدی به تماس گرفتن برادرم «محمد حسین» مدفون است. من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرم همراه خود مادرم بر اوج مزار آن شهید رفتیم. قبر آن بنده خدا «محمد حسین شهیدآباد» پناهگاه درخواست شده است مادرش شده بود.

بمباران مقبره محمد حسین

محمدحسین مجرد بود. در گذشته اجتناب کرده اند اینکه خبر شهادتش را بیاورند مادرم همراه خود من می خواهم به بازار به اینجا رسید. می ذکر شد آرزو می کنم برای محمدحسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروسش پارچه بخرم.
مادرم خیلی صبور بود. پس اجتناب کرده اند بیانیه سوگند خورده برادرش ذکر شد: صدای درونی به من می خواهم می ذکر شد کدام ممکن است این مرد همراه خود باشی نمی ماند.

روزی کدام ممکن است محمدحسین به بیانیه سوگند خورده رسید، مراسمی برای او برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با شهدای فلسطینی به ناخوشایند سپرده شد، با این حال یک مدت کوتاه بعد رژیم صهیونیستی محل دفن شهدا را بمباران کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ منصفانه اجتناب کرده اند شهدا باقی نماند. ما به خواست خدا راضی هستیم.

انتهای پیام/