صهیونیست ها در صف اول جنایت علیه ایران هستندایسنا/ بوشهر مشاور مردمان دشتستان در مجلس شورای اسلامی اجتناب کرده اند صهیونیست ها، بانکداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیانگذاران جنایت علیه ایران اسلامی خواست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: به همان اندازه روزی کدام ممکن است این مردمان {در این} قلمرو باشند، شاهد استراحت نخواهیم بود.

ابراهیم رضایی روز جمعه در مراسم نماز روز جهانی قدس اجتناب کرده اند از دوام ملت مظلوم فلسطین تجلیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ردپای رژیم صهیونیستی در جنایات مختلف دیده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رژیم در جاری توسعه جنایات شخصی است. {هر روز}.

وی اظهار داشت: به همان اندازه روزی کدام ممکن است صهیونیست‌های جنایتکار در غرب آسیا هستند، قلمرو آرام نخواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما موظفیم {برای حفظ} ایمنی شخصی همراه خود آنها هم در نظر گرفته شده کنیم.

عضو کمیسیون ایمنی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همه توافقات سازش شکست خورده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزی جز ضرر برای فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان اسلام نداشته است.

وی افزود: هر اقدام تروریستی کدام ممکن است {در این} سال ها در قلمرو می بینیم به حرکت رژیم صهیونیستی می رسد به گونه ای کدام ممکن است نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشمندان کشورمان ترور شدند، از همراه خود پیشرفت کشورمان ضرر دارند. ‘

وی به اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی در ایران اسلامی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: اصولاً ایمنی درست در این لحظه مرهون امتحان شده دانشمندانی همچون شهید فخری زاده است کدام ممکن است به انگشت رژیم صهیونیستی به مبایعه نامه رسید.

مشاور مردمان دشتستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فهرست جنایات صهیونیست ها فوق العاده تمدید شده است. آنها حمایت در عمق ای اجتناب کرده اند داعش برای توسعه جنایات شخصی در قلمرو داشتند.

وی صهیونیست ها را شناخته شده به عنوان بانکداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانی جنایات علیه ایران اسلامی خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: به همان اندازه روزی کدام ممکن است آنها {در این} قلمرو هستند، شاهد استراحت نخواهیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه افرادی که در برابر این صهیونیست ها ایستاده اند حمایت خواهیم کرد.

رضایی حمایت اجتناب کرده اند نهضت از دوام را حمایت اجتناب کرده اند ایمنی ایران اسلامی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: حمایت اجتناب کرده اند منصفانه مسلمان مظلوم تعهد دینی ما مسلمانان است.

مشاور دشتستان در مجلس در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود ردیابی به مشکلات آبرسانی اجتناب کرده اند جمله ضرر اسناد ملکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراضی مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مشکلات ناشی اجتناب کرده اند ضعیف آب، اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به مشکلاتی کدام ممکن است {در این} زمینه موجود است، مشکلاتی را برای تامین آب اجتناب کرده اند جمله مشکلات حال {در این} زمینه انجام داد.

انتهای پیام/

تأمین